25.10.59
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทยแสดงความยินดีกับ ผู้ผ่านหลักสูตร บริหารงานสื่อสารเพื่อพัฒนาธุรกิจ “EXCOMM - PR Thailand 6”
 
            สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย แสดงความยินดีกับ ผู้บริหารที่ผ่านการอบรมหลักสูตร การบริหารงานสื่อสารเพื่อพัฒนาธุรกิจ Executive Communication Program (EXCOMM - PR Thailand 6) เจาะประเด็นการสื่อสาร ที่“กลยุทธ์การสร้างแบรนด์และการสื่อสารการตลาด เพื่อการขับเคลื่อนองค์กรในยุคดิจิทัล : Corporate PR, Brand and Marketing Communication Strategies in Digital Era” ผู้เข้าร่วมหลักสูตร ได้แก่ ผู้บริหารงานสื่อสารองค์กร ประชาสัมพันธ์ ภาพลักษณ์ แบรนด์ สื่อสารการตลาด สื่อสารภายใน สื่อดิจิทัล CSR บริหารงานชุมชน นักวิชาการ อาจารย์ ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้สนใจจากองค์กรภาครัฐและเอกชน ที่เน้นการนำไปประยุกต์ใช้ พัฒนาศักยภาพในการบริหารและปฏิบัติงานสื่อสารขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

            ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ได้กล่าวว่า “ประเทศไทยที่อยู่ในภาวะการปรับตัวให้เข้ากับสภาพการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากช่องทาง Digital ได้เป็นช่องทางการสื่อสารข้อมูลที่สำคัญ ทิศทางของการประชาสัมพันธ์ การตลาด ภาพลักษณ์ แบรนด์ กิจกรรมองค์กร และการตลาดมีทิศทางที่จะรวมเป็นศูนย์กลางอันเดียวกัน เป็นสิ่งที่ทำให้กลยุทธ์สื่อสารมีความลึกซึ้งและซับซ้อนกว่าเดิม ขณะเดียวกันการสร้างเครือข่ายการสื่อสารที่มีศักยภาพทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อหลอมรวมประสิทธิภาพขององค์กร และการสร้างแบรนด์ให้แข็งแรงโดยเฉพาะในโลกและเครือข่าย Digital”

            หลักสูตรExecutive Communication Program (EXCOMM - PR Thailand) มุ่งเน้นการวางระบบการสื่อสารด้วยการมีแผนสื่อสารแบรนด์ การสื่อสารองค์กรในเชิงกลยุทธ์ กำหนดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องในการอบรมแต่ละรุ่นแตกต่างกันไป ตามสถานการณ์สิ่งแวดล้อมเพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้เกิดความรู้ ความเข้าใจช่องทางการสื่อสาร การวิเคราะห์และจำแนกผู้รับสารเป้าหมายทุกกลุ่มที่ลึกซึ้ง ได้กำหนดแนวทางที่ชัดเจน เพื่อให้มีความเข้าใจ ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อองค์กรในระยะยาว ด้วยการส่งมอบคุณค่าด้วยประสบการณ์ที่ดี ศรัทธาและวางใจ จากคุณภาพของเครือข่ายที่หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน ผ่านรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งการบรรยาย หลักการที่เกี่ยวข้อง / การระดมสมอง เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม / กรณีศึกษา การสื่อสารภาพลักษณ์ แบรนด์ และการตลาดเชิงสร้างสรรค์ จากวิทยากรชั้นนำ ที่ปรึกษายุทธศาสตร์สื่อสารองค์กร CEO ผู้บริหารด้านการตลาด แบรนด์ และสื่อสารองค์กร บรรณาธิการข่าว นักวิชาการด้านสื่อสารมวลชน ชั้นนำของไทย พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน รวมถึงการเจาะลึกกรณีศึกษา การวิเคราะห์ตัวอย่าง สถานการณ์ที่น่าสนใจ (ทุกวันเสาร์ ประมาณ 6-7 ครั้ง) ณ โรงแรมชั้นนำ

            สำหรับ ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่ง ในการอบรมครั้งต่อไป ในหลักสูตร การบริหารงานสื่อสารเพื่อพัฒนาธุรกิจ Executive Communication Program (EXCOMM - PR Thailand 7) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย โทรศัพท์ 081 - 939 - 9964 / e-mail tpra.prthailand@gmail.com