28.08.59
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมกับวิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข สถาบันพระบรมราชชนก พัฒนาผู้บริหาร การพยาบาลระดับสูง
 
            วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข สถาบันพระบรมราชชนก จัดอบรมหลักสูตรผู้บริหารการพยาบาลระดับสูง เพื่อให้บุคลากรระดับบริหารการพยาบาล จากทั่วประเทศ ให้มีความรู้ มีความชำนาญ และเกิดทักษะของผู้บริหารอย่างครบถ้วน มาประยุกต์ ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร สังคม และการบริการภาคประชาชน

            ในการนี้ ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ได้บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การสื่อสารและการเจรจาต่อรองสำหรับผู้บริหารเพื่อพัฒนาองค์กร” ณ วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข

            การเจรจาต่อรอง เป็นการสื่อสารความคิดระหว่างบุคคล โดยอาศัยการสร้างสัมพันธภาพที่ดี อันจะนำไปสู่ข้อตกลงร่วมกันทัศนคติที่ดีต่อกัน ผู้ที่มีทักษะหรือมีการเตรียมการหรือผ่านการปฏิบัติการอย่างดีย่อมทำให้การเจรจาระหว่างกันราบรื่น ภายใต้องค์ประกอบและเงื่อนไขที่สำคัญ ได้แก่ สถานการณ์ ประเด็น ปัจจัยแวดล้อม ผลประโยชน์ ความสัมพันธ์ ทัศนคติ ตลอดจนความเชื่อถือและความไว้วางใจที่มีต่อผู้บริหาร เป็นสิ่งที่จะทำให้การเจรจาต่อรองเหล่านั้นบรรลุความสำเร็จได้

            การเจรจาต่อรองสำหรับนักบริหารนั้น ถือได้ว่าเป็นทั้งเครื่องมือและกระบวนการแก้ไขปัญหาที่สำคัญของผู้บริหาร เพราะเป็นการคลี่คลายความขัดแย้งระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องหลายฝ่ายขึ้น เพื่อหาข้อยุติที่เป็นผลประโยชน์แก่ส่วนรวมให้มากที่สุดผลของการเจรจา จะมีผลไปในทิศทางใดนั้น ขึ้นอยู่กับอำนาจต่อรองที่แตกต่างกันและขึ้นอยู่กับประสบการณ์ เทคนิคและความสามารถของผู้บริหารโดยใช้องค์ความรู้ทางด้านการสื่อสาร บริหารทรัพยากร คุณธรรม จริยธรรม การประเมินผล นำมาบูรณาการร่วมกับประสบการณ์ ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภารกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร