07.07.59
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมกับสถาบันพัฒนาข้าราชการ กรุงเทพมหานคร พัฒนา ผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานในกรุงเทพมหานคร
 


            ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย  บรรยาย และ workshop "ยุทธศาสตร์ภาพลักษณ์ : Image Management" ให้กับผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร ในหลักสูตรผู้บริหารมหานคร จัดโดย สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร

            โดย ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ ได้กล่าวถึง การสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กรและผู้บริหาร ว่า “ผู้บริหาร จะต้องสื่อสาร เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและจูงใจให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กลุ่มเป้าหมาย ที่สัมพันธ์ เชื่อมโยงกับทุกส่วนขององค์กร มีความสามารถในการนำความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ ให้บรรลุเป้าหมาย เกิดประโยชน์ต่อองค์กร สังคม และประชาชน ใช้กลยุทธ์การสื่อสารที่เหมาะสมด้วยการสะท้อนลักษณะพิเศษอันโดดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ด้วยความรับรู้และเข้าใจ เพื่อโอกาสความอยู่รอด มั่นคงและเพื่อความสำเร็จขององค์กร”

            ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวได้จัดขึ้นตามนโยบายในการจัดการเมืองเพื่อเป็นต้นแบบด้านการบริหารมหานคร ได้เพิ่มพูนทั้งความรู้ความสามารถ ในเชิงสหวิทยาการ ประสบการณ์ที่หลากหลายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เรียนรู้และปรับตัวเพื่อรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว พร้อมที่จะทำงานเชิงรุกแบบบูรณาการ บริหารตน บริหารคน บริหารงาน และประสานการทำงานจากทุกภาคส่วน เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด