05.05.59
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทยร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯ ภาพลักษณ์ ม.มหิดล
 
            ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมประชุมกับ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์โชคชัย เมธีไตรรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย คณะกรรมการดำเนินการเพื่อสำรวจระดับการรับรู้/ความเข้าใจในภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อขับเคลื่อนทั้งภายใน ก้าวไกลสู่เวทีโลก            มหาวิทยาลัยมหิดล มีเป้าหมายก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก (World Class University) และ เป็น "ปัญญาของแผ่นดิน" อย่างแท้จริงด้วยแนวทางการดำเนินการหลัก 4 ประการ ได้แก่ 1. การตั้งเป้าหมายอย่างชัดเจนและมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม ประเทศชาติ 2. การสร้างองค์ความรู้ใหม่ พร้อมปลูกฝัง Innovation Culture 3. การปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้ โดยนำแนวคิดจินตปัญญาศึกษามาใช้ เพื่อพัฒนาศักยภาพภายในของตนเอง และ 4. การสร้างวินัยองค์กรที่เข้มแข็งด้วยวัฒนธรรมองค์กร การทำงานเป็นทีม และการสร้างสรรค์องค์ความรู้แบบบูรณาการ

            จากความหลายหลากของสาขาวิชาการทั้งด้านศาสตร์และศิลป์ ถือเป็นแหล่งรวบรวม "ปัญญา" ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเพื่อให้การดำเนินชีวิตและสังคมมนุษย์ได้ประโยชน์สูงสุด ดั่งปณิธานของมหาวิทยาลัยที่มีความหมายลึกซึ้งและยิ่งใหญ่ "ปัญญาของแผ่นดิน ที่ถือเป็นแหล่งแสวงหาความรู้ สร้างความรู้ และการต่อยอดความรู้ ซึ่งไม่ใช่เพียงความรู้ในตำรา แต่รวมถึงการสร้างบัณฑิตที่พึงประสงค์ของโลกปัจจุบัน ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศ มุ่งผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ออกไปเป็น Global Citizen ภายใต้พระราชดำรัสของสมเด็จพระบรมราชชนก "True success is not in the learning but in its application to the benefit of mankind" ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

            จากแนวทางสำคัญข้างต้น กอปรกับความเชี่ยวชาญที่หลากหลายด้านศาสตร์และศิลป์ของนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ และบุคลากรผู้มากประสบการณ์ มหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมเป็นที่พึ่งพิงทางปัญญา ที่สร้างคุณูปการให้แก่สังคม และประเทศชาติสมดังปณิธาน "ปัญญาของแผ่นดิน"