25.02.59
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถอดบทเรียนและวิสัยทัศน์ การนำไอทีมาพัฒนา .. สร้างคน สร้างงาน สร้างเครือข่าย
 
            ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมเสวนาถอดบทเรียน และวิสัยทัศน์ การนำไอทีมาพัฒนา .. สร้างคน สร้างงาน สร้างเครือข่าย กับ ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC), ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน , ผู้แทนหอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในประเด็น "จากอดีต สู่อนาคต โครงการแม่ฮ่องสอนไอทีวัลเลย์" ดำเนินการเสวนา โดย ดร.ศุภกร สิทธิไชย โดยมี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวเปิดงาน ซึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ NECTEC ได้ร่วมกันจัดพิธีฉลองรางวัลโครงการดีเด่นของชาติ สาขาพัฒนาเศรษฐกิจไทย รางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

            นอกจากนี้ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ยังได้ร่วมเดินทางกับคณะรัฐมนตรี ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เป็นผู้บรรยายให้กับนักเรียนโรงเรียนห้องสอนศึกษา และโรงเรียนอื่น ๆ ในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อส่งเสริมให้ตั้งใจที่จะเรียนรู้และใช้สมองอย่างเต็มศักยภาพ คณะนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมปัญญรัตน์ นำเสนอการทดลองที่ได้รับคัดเลือกให้ไปทดลองในสถานีอวกาศนานาชาติ ที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถของเด็กไทยจากการคิดการทดลองจากสิ่งง่ายๆ ใกล้ตัวผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

            คณะได้เดินทางไปเยี่ยมโครงการบัวหลวงเพื่อมิวอาย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ให้ผลิตชุดอุปกรณ์พร้อมเลนส์มิวอาย จำนวน ๒,๐๐๐ ชุด โดย NECTEC /สวทช เพื่อเป็นการเปิดมุมมองให้เด็กไทยในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผ่านโครงการบัวหลวงเพื่อมิวอาย จำนวน ๒๐๐ ชุด และมอบให้กับโรงเรียนในโครงการการประกวดโครงการของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ทั่วประเทศ จำนวน ๑,๘๐๐ ชุด เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพเด็กไทยให้สนใจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นการกระตุ้นความสนใจใฝ่รู้ของเยาวชนให้เกิดการค้นคว้า สามารถใช้ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์โดยประยุกต์ใช้สิ่งต่างๆ รอบตัวที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันให้เป็นประโยชน์ รวมถึงได้สัมผัสเทคโนโลยีที่เป็นผลผลิตจากงานวิจัยของคนไทย

            การเยี่ยมชมโครงการไอทีวัลเล่ย์ ที่ห้องเรียนไอทีวัลเล่ย์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ซึ่งโรงเรียนได้นำไอทีมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนด้านคอมพิวเตอร์แก่นักเรียน ปัจจุบันได้เปิดห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย์-คอม และได้ไปเยี่ยมเครือข่ายโครงการไอทีวัลเล่ย์ เริ่มจาก ศูนย์การเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อาคารหมอกใหม่ ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกอบรมด้านคอมพิวเตอร์ทั้งด้าน hard ware และ soft ware โดยเปิดหลักสูตรต่างๆ อาทิ การซ่อมประกอบคอม การเขียนโปรแกรม เพื่อพัฒนาศักยภาพประชาชน และเพิ่มรายได้

            นอกจากเครือข่ายด้านการศึกษาแล้ว โครงการไอทีวัลเลย์ ยังได้พัฒนาไปยัง สถานีตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอนด้วย ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่จะต้องไปในจังหวัดต่างๆ มาใช้การประชุมผ่านวีดีโอคอนเฟอเรนซ์แทนและยังได้ทดสอบการพูดคุยผ่านกล้องกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่แม่สะเรียง การสนทนาเป็นไปอย่างชัดเจนและสะดวกมาก จากการตั้งของเสาและอุปกรณ์สัญญาณ wimax โดยความร่วมมือของ NECTEC JICA และ กสทช ซึ่งเป็นการขออนุญาตทดลองใช้สัญญาณชั่วคราวโดยเสาติดตั้งในสามอำเภอ มีอำเภอเมือง อำเภอแม่สะเรียง อำเภอปาย ที่มีหน่วยงานจังหวัด โรงเรียน และตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ใช้สัญญาณ wimax ในการทำงานหรือติดต่อสื่อสารต่างๆ ผ่านระบบไอทีที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในทุกพื้นที่ และเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตทุกคน ให้ได้รับความสะดวกและมีคุณค่าต่อชีวิตสูงสุด