04.02.59
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมประชุม แผนกลยุทธ์การสื่อสาร คณะแพทยศาสตร์ รามาธิบดี
 
       ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมประชุมกับ ศาสตราจารย์ นพ.ปิยมิตร ศรีธารา คณบดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลรามาธิบดี โดยร่วมหารือ พิจารณากลยุทธ์งานด้านการสื่อสาร วางระบบการสื่อสาร เครือข่ายทั้งภายนอกและภายในองค์กร เน้นการสื่อสารแบบสองทางให้มีการกระจายอย่างทั่วถึงไปยังผู้รับสารทุกกลุ่ม เนื้อหา ข่าวสารที่สื่อมีความถูกต้อง ชัดเจน เชื่อถือได้ สร้างความเข้าใจที่ตรงกัน ไปยังกลุ่มเป้าหมายผ่านช่องทาง รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ทั้งที่มีอยู่เดิม และสร้างขึ้นใหม่ เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี เพิ่มแรงจูงใจและกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือร่วมใจของผู้เกี่ยวข้องและสาธารณชนอย่างทั่วถึง ซึ่งที่ผ่านมาได้รับความสำเร็จอย่างดี รวมถึงการพัฒนาประสิทธิภาพ ให้สอดคล้องตามกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์องค์กร ต่อไป