S
 
19.07.58
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมเป็นที่ปรึกษาโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารภายใน รามาธิบดี
 

        คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยงานสื่อสารองค์กร ได้จัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารภายในด้วยเครือข่ายสื่อสารรามาธิบดี ด้วยการสรรหาบุคลากร เข้าร่วมเป็นตัวแทนเครือข่ายสื่อสารรามาธิบดี สร้างระบบการสื่อสารภายในองค์กรแบบสองทางที่เน้นการกระจายอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร เพิ่มการกระจายข่าวสารที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ สร้างความเข้าใจที่ตรงกัน ในบุคลากรทุกกลุ่มสายอาชีพ อย่างทั่วถึง การจูงใจและกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือร่วมใจของบุคคลากรทุกกลุ่มสายอาชีพ ในกิจกรรมต่างๆ ซึ่งได้รับความสำเร็จอย่างดียิ่ง

        ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการฯ เป็นวิทยากรและดำเนินงานตามโครงการ ดังกล่าว ให้กับผู้บริหารทั้งด้านการแพทย์ ส่วนงานสนับสนุน และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ด้วยการจัดสัมมนาพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารภายในองค์กร ให้กับตัวแทนที่ได้รับการคัดเลือก โดยการจัดอบรม และกิจกรรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในทักษะด้านการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การบรรยายให้ความรู้ด้านการสื่อสารองค์กรเพื่อการพัฒนาขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย ภาคบ่าย จะเป็นกิจกรรมนันทนาการเสริมทักษะด้านการสื่อสาร และการประชุมกลุ่มย่อย เพื่อเสนอรูปแบบในการสื่อสารร่วมกันของเครือข่ายให้สอดคล้องกับลักษณะการปฏิบัติงาน

        ด้วยเหตุนี้ การดำเนินงานตามโครงการฯ จึงมีส่วนสำคัญต่อการสร้างเครือข่ายสื่อสารรามาธิบดี ที่เป็นบุคลากรจากทุกหน่วยงาน ร่วมเป็นตัวแทนเครือข่ายสื่อสารรามาธิบดี ในอัตราส่วน 1 คน ต่อจำนวนบุคลากรในหน่วยงาน 20 คนเพื่อให้เกิดการกระจายตัวในทุกหน่วยงาน ทั่วถึง ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และเป็นกระบอกเสียงที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็วทั่วถึง เพื่อให้เกิดความชัดเจน ด้วยความเข้าใจที่ตรงกัน

        สื่อบุคคลนับอีกสื่อหนึ่ง ที่จัดได้ว่าเป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพสูงในการสื่อสาร ซึ่งจะทำหน้าที่ถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆขององค์กรสู่กลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างความน่าเชื่อถือและความสามารถในการโน้มน้าวจิตใจ เนื่องจากเป็นการสื่อสารทางตรงด้วยวิธีการพูด เช่น การประชุม การพบปะพูดคุย การสนทนา รวมถึงการสื่อสารผ่านกิจกรรมที่จัดขึ้น ดังนั้น สื่อบุคคลจึงมีผลกับการสื่อสารและการพัฒนาองค์กร ที่จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการกระจายข่าวสารขององค์กร ไปยังบุคลากรให้ได้รับทราบกันอย่างทั่วถึง พร้อมปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง สนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และนโยบายขององค์กร