08.07.57
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทยแสดงความยินดีกับ ผู้ผ่านหลักสูตร บริหารงานสื่อสารเพื่อพัฒนาธุรกิจ “EXCOMM - PR Thailand 4” กลยุทธ์การสื่อสาร ...
 
        สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย แสดงความยินดีกับ ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร การบริหารงานสื่อสารเพื่อพัฒนาธุรกิจ Executive Communication Program (EXCOMM - PR Thailand 4) เจาะประเด็นการสื่อสารที่สำคัญแห่งยุค “Effective Corporate Communications, Brand and Marketing Communications Strategies in Crisis and Vibrant Competition : กลยุทธ์การสื่อสารองค์กร แบรนด์ และสื่อสารการตลาด ท่ามกลางการแข่งขันกับสถานการณ์วิกฤต ” ผู้เข้าร่วมหลักสูตร ได้แก่ ผู้บริหารงานสื่อสารองค์กร ประชาสัมพันธ์ ภาพลักษณ์ แบรนด์ สื่อสารการตลาด สื่อสารภายใน สื่อดิจิทัล CSR บริหารงานชุมชน นักวิชาการ อาจารย์ ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้สนใจจากองค์กรภาครัฐและเอกชน ที่เน้นการนำไปประยุกต์ใช้ พัฒนาศักยภาพในการบริหารและปฏิบัติงานสื่อสารขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

        ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ได้กล่าวว่า การสร้างเครือข่ายการสื่อสารที่มีศักยภาพทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อหลอมรวมประสิทธิภาพขององค์กร สร้างแบรนด์ให้แข็งแก่รง Executive Communication Program (EXCOMM - PR Thailand) มุ่งเน้น การวางระบบการสื่อสารด้วยการมีแผนสื่อสารแบรนด์ การสื่อสารองค์กรในเชิงกลยุทธ์ กำหนดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องในการอบรมแต่ละรุ่นแตกต่างกันไป ตามสถานการณ์สิ่งแวดล้อมเพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้เกิดความรู้ ความเข้าใจช่องทางการสื่อสาร การวิเคราะห์และจำแนกผู้รับสารเป้าหมายทุกกลุ่มที่ลึกซึ้ง ได้กำหนดแนวทางที่ชัดเจน เพื่อให้มีความเข้าใจ ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อองค์กรในระยะยาว ด้วยการส่งมอบคุณค่าด้วยประสบการณ์ที่ดี ศรัทธาและวางใจ จากคุณภาพของเครือข่ายที่หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน

        หลักสูตร “การบริหารงานสื่อสารเพื่อการพัฒนาธุรกิจ” Executive Communication Program (EXCOMM - PR Thailand) โดย สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย เป็นหลักสูตรการสื่อสาร ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง ทั้งด้านเนื้อหา กรณีศึกษา และเครือข่าย เพื่อบริหาร ปฏิบัติการทางการสื่อสาร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งการบรรยาย หลักการที่เกี่ยวข้อง / การระดมสมอง เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม / กรณีศึกษา การสื่อสารภาพลักษณ์ แบรนด์ และการตลาดเชิงสร้างสรรค์ จากวิทยากรชั้นนำ ที่ปรึกษายุทธศาสตร์สื่อสารองค์กร CEO ผู้บริหารด้านการตลาด แบรนด์ และสื่อสารองค์กร บรรณาธิการข่าว นักวิชาการด้านสื่อสารมวลชน ชั้นนำของไทย พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน รวมถึงการเจาะลึกกรณีศึกษา การวิเคราะห์ตัวอย่าง สถานการณ์ที่น่าสนใจ (ทุกวันเสาร์ ประมาณ 6-7 ครั้ง) ณ โรงแรมชั้นนำ

        สำหรับ ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่ง ในการอบรมครั้งต่อไป ในหลักสูตร การบริหารงานสื่อสารเพื่อพัฒนาธุรกิจ Executive Communication Program (EXCOMM - PR Thailand 5) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย โทรศัพท์ 081 - 939 - 9964 / e-mail tpra.prthailand@gmail.com