06.06.57
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย บรรยายพิเศษ “ทิศทาง กลยุทธ์สื่อสารภาพลักษณ์องค์กร และการจัดการประเด็น” ในกิจกรรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ธ.ก.ส.
 
        ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยสำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรได้จัดทำโครงการสร้างเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ประจำส่วนงานขึ้น เพื่อสร้างเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ประจำส่วนงานทั้งในระดับภูมิภาคและในส่วนกลาง รวมทั้งเชื่อมโยงการประสานงานระหว่างเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ นำไปสู่การเสริมสร้างงานประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยได้จัดการประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงาน เรียนรู้ พัฒนาระบบการสื่อสารที่สามารถสนับสนุนให้การดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของธนาคารทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคดำเนินไปด้วยดี โดยมีนายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นประธาน กล่าวเปิดงานและบรรยายในงานนี้ด้วย ซึ่งมีเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ของ ธ.ก.ส. เข้าร่วม กว่า 200 คน ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ กรุงเทพฯ

        ในโอกาสนี้ ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ได้บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ทิศทาง กลยุทธ์สื่อสารภาพลักษณ์องค์กร และการจัดการประเด็น : Issue Management” ด้วยการบรรยาย ยกตัวอย่าง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และตอบข้อซักถามต่างๆ

        สำหรับเนื้อหาโดยสรุปได้กล่าวถึง … ทิศทางสื่อสารขององค์กรปัจจุบัน ที่ต่างสื่อสารให้ความสำคัญกับนำข้อมูลที่น่าสนใจ และมีคุณภาพมาเผยแพร่ ขณะที่ผู้บริโภคเลือกรับข้อมูล และตัดสินใจที่มาจากสื่อต่างๆ ที่อยู่รอบตัว การสนใจกับการแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทำให้งานด้านการประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร สื่อสารแบรนด์ ต้องพัฒนาตามมาด้วย ขณะที่การสื่อสารเป็นการก้าวสู่การบริหารประเด็น Issue Management เต็มรูปแบบ ขณะที่ช่องทาง Digital เป็นช่องทางการสื่อสารข้อมูลที่สำคัญเป็นอย่างมาก ทิศทางของการประชาสัมพันธ์ การตลาด ภาพลักษณ์ แบรนด์ กิจกรรมองค์กร และการตลาดมีทิศทางที่จะหลอมรวมกัน ทำให้กลยุทธ์สื่อสารมีความลึกซึ้ง ทั้งเนื้อหาและวิธีการซับซ้อนมากกว่าเดิม องค์กรส่วนใหญ่ให้ความสนใจกับการใช้งบประมาณสื่อสารและสร้างพื้นที่ใน Social Network มากขึ้น วิธีการสื่อสารจะเปลี่ยนแปลงแนวทางไปจากเดิม เน้นการกระตุ้นแนวคิดใหม่ๆ ชูประเด็นทางการเป็นผู้นำทั้งด้านธุรกิจและสังคมควบคู่กัน ในทางการแข่งขันที่ต้องการตอบทั้งเงื่อนไขทางด้านเวลา คุณภาพ ข้อมูลรูปแบบ กิจกรรม กลุ่มเป้าหมายที่เผยแพร่ และให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วม ในทุกกลุ่ม        ที่สำคัญ Issue Management เป็นจัดการประเด็นสื่อสารขององค์กรทั้ง 2 ส่วนได้แก่ 1. ประเด็นที่อยู่นอกเหนือความควบคุม เช่น สังคม เศรษฐกิจ การเมือง พิบัติภัย อุบัติเหตุ การก่อการร้าย อาชญากรรม ปัจจัยที่เกิดจากสภาพแวดล้อมที่ไม่อาจควบคุมได้ ทั้งจากภาวะต่างๆ รวมถึงผลกระทบจากประเด็นความเสี่ยงทางด้านอื่นๆ ที่ส่งผลทางจิตวิทยาของสาธารณชน การประสบปัญหาขั้นวิกฤติสถานการณ์ที่มีผลต่อความเชื่อมั่น โอกาสเกิดขึ้นได้และกระทบต่อการดำเนินการ และ 2. ประเด็นที่สามารถจัดการได้ตามปกติ เป็นจัดการประเด็นที่เสียงต่ออาจเกิดขึ้นแล้วมีความเสี่ยงต่อการเสื่อมเสียชื่อเสียงที่มาจากการขัดต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผลิตภัณฑ์และบริการ บุคลากร ระบบการควบคุมบริหารภายใน สภาพแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัย การไม่ปฎิบัติตามกฏเกณฑ์ที่กำหนด ความสามารถในการปรับตัวต่อสถานการณ์ และผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ….. การมีแนวจัดการประเด็นที่ดี ต้องมีการวางระบบสื่อสารที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร สำรวจ วิเคราะห์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ค้นหาปัจจัยเสี่ยงและองค์ประกอบของประเด็น ระบุขั้นตอนให้ชัดเจน ใส่ใจต่อพฤติกรรมการดำเนินงานบนกรอบที่กำหนด มีช่องทางสื่อความ ส่งข้อมูลทั้งภายในและภายนอก ด้วยวิธีการ ขั้นตอนเป็นระบบ รวดเร็วอธิบายเหตุผลให้เกิดการรับรู้ เข้าใจ มีการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง มีความชัดเจนโปร่งใส สอดคล้องกับกระแสของสังคม และเรียนรู้ความคาดหวังที่แท้จริงของสังคม กับภาพลักษณ์ชื่อเสียงที่ควรเกิดขึ้น

        ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) นับว่าเป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญของประเทศ ที่มุ่งเน้นการให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุนแก่ภาคเกษตรและชนบท ควบคู่กับการเสริมสร้างองค์ความรู้และสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร เสริมสร้างโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถการผลิตและเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร พัฒนาการเรียนรู้การจัดการทรัพยากร เพื่อเสริมสร้างความเข็มแข็งของเกษตรกร และชุมชน บริหารจัดการเงินทุน ให้เพียงพอและมีต้นทุนที่เหมาะสมต่อลูกค้าและการดำเนินงาน พัฒนาบริการใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมีคุณภาพ โดยมีการบริหารจัดการและระบบข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ด้วยกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ บนพื้นฐานการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล ที่มุ่งมั่นหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อความมั่นคงและยั่งยืน ภายใต้วิสัยทัศน์ "เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่มั่นคง มีการจัดการที่ทันสมัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรรายย่อย"