05.06.57
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมกับองค์กรพลังงานเชื้อเพลิงการบินของประเทศ พัฒนาศักยภาพทางการสื่อสารแบรนด์ เพื่อประสิทธิภาพขององค์กร”
 
        สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมกับองค์กรเชื้อเพลิงการบินของประเทศ บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ พัฒนาศักยภาพทางการสื่อสารของผู้บริหาร พนักงาน และองค์กรในเครือจัดสัมมนา “กลยุทธ์การสื่อสารแบรนด์เพื่อประสิทธิภาพขององค์กร”

        ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ได้บรรยายพิเศษในการประชุมผู้บริหาร และสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการสื่อสารสู่สังคมกับกลยุทธ์การสื่อสาร และได้มีการเปิดตัว Application "CC extra-Net" รองรับการเติบโตของการสื่อสารผ่านเครือข่ายดิจิทัล ของ BAFS Group โดยได้รับเกียรติจาก ม.ร.ว.ศุภดิศ ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ ( BAFS Group ) ในการเปิดการสัมมนา พร้อมทั้งนำเสนอความเห็นและวิสัยทัศน์ขององค์กรเชื้อเพลิงการบินของประเทศ และได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากผู้เข้าร่วมสัมมนาจาก BAFS Group

        ในงานสัมมนา ดังกล่าว ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ได้นำเสนอว่า …… นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การบริหารแบรนด์ ได้มีบทบาทต่อความสำเร็จองค์กรมาโดยตลอด ถึงแม้ว่าในระยะหลังเรื่องของแบรนด์ อาจเริ่มจางหายไปบ้าง หรือสนใจกันแบบขึ้นๆ ลงๆ สำหรับบางองค์กร เพราะขาดการให้ความสำคัญ ขาดการให้ความสนใจอย่างจริงจัง หรือไม่เข้าใจเกี่ยวกับแบรนด์ และก็บ่อยครั้งที่หลายแห่งต้องล้มเหลวกับการบริหารแบรนด์ เพราะไม่สามารถสร้างความร่วมมือในองค์กรให้เกิดการร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนแบรนด์ ทำให้องค์กรไม่สามารถเข้าถึงพันธสัญญา ที่องค์กรจะต้องมีต่อลูกค้า สาธารณชน และสังคม ทั้งด้านการส่งมอบ คุณสมบัติ การสร้างสัมผัส หรือความรับรู้ เพราะหลายฝ่ายในองค์กร มองว่าหน่วยงานของตนไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของแบรนด์ เมื่อถามว่าหน่วยงานไหนบ้าง เกี่ยวข้องกับแบรนด์ คือทุกหน่วยงาน ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการสื่อสารแบรนด์ที่เป็นพันธะสัญญาเดียวกัน ไม่ใช่ความหลากหลาย ต่างคนต่างทำ ต่างคนต่างเข้าใจ หรือมีแบบฉบับเป็นแบรนด์ของตัวเอง การสื่อสารภายในที่ชัดเจนจึงมีส่วนสำคัญต่อการสร้างความรับรู้ที่มีต่อแบรนด์ที่จะสื่อสารต่อไปยังภายนอกองค์กร เพราะแบรนด์ที่ดี จะเกิดขึ้นได้ อยู่ที่ความร่วมมือของทุกคน ทุกส่วนในองค์กร        การสื่อสารแบรนด์ ภายในองค์กรผ่านการสื่อความที่เป็นเนื้อหา การจัดกิจกรรม ช่องทาง วิธีการ ที่มีวัตถุประสงค์ มีการวัดผลที่มีเป้าหมายชัดเจน เพื่อสอดคล้องกับทิศทาง หรือแกนหลักของแบรนด์ ( Brand Pillars ) การแทรกเรื่องราวของแบรนด์ในกิจกรรมที่ทำอยู่แล้ว เช่นการประชุม อบรม สัมมนา กิจกรรมที่องค์กรดำเนินการ หรือการกระตุ้นกับกิจกรรม ช่องทางการสื่อสารขึ้นมาใหม่ ด้วยการกำหนดแนวคิด ( Theme Concept ) ที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ของแต่ละหน่วยงานในองค์กร ตามวัฒนธรรมของแต่ละองค์กร อย่างต่อเนื่อง ภายในระยะเวลาที่เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ หากองค์กรสามารถสื่อความให้ พนักงานมีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของแบรนด์มากเท่าไร ก็ยิ่งทำให้เกิดประสิทธิภาพ แบรนด์นั้นๆ มีพลัง ที่สามารถโน้มน้าวและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคได้มากขึ้นเท่านั้น เพราะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อการทำงานในทุกระดับ

        จะพบว่าองค์กรที่มีความเจริญก้าวหน้าและมีชื่อเสียงดีนั้น จะให้ความสำคัญการติดต่อสื่อความทุกก้าวย่าง เป็นสูตรสำเร็จให้เกิดพัฒนาการของแบรนด์ทั้งภายในและภายนอกที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการสร้างความรับรู้ร่วมกันเรื่องของแบรนด์ สิ่งที่ทำให้เกิดความจดจำที่ดีในความเป็นแบรนด์องค์กร ย่อมเกิดจากความเข้าใจ ใส่ใจและร่วมมือของทุกคนในองค์กรที่ร่วมกันสร้างความมั่นคง แข็งแรงและยั่งยืน ให้กับแบรนด์องค์กร