10.04.57
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย บรรยายพิเศษ “สื่อสารภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์ผลงานให้โดนใจ” ในการประชุมสามัญประจำปี สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย
 
         ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ได้รับเชิญจาก สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย เพื่อบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “สื่อสารภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์ผลงานให้โดนใจ” ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี โดยได้รับการต้อนรับอย่างดีจาก คุณอกนิษฐ์ สมิตะพินทุ นายกสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริหารสมาคม สมาชิกฯ กว่า 300 คนที่เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี และเข้าฟังการบรรยายเทคนิค กลยุทธ์ เคล็ดลับการบริหารภาพลักษณ์ การสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อนำไปปรับใช้ในการบริหารงานจัดซื้อ ณ โรงแรม เอเทรียม กรุงเทพฯ

         ในการบรรยาย ดังกล่าว นั้น ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ได้กล่าวถึง ภาพลักษณ์และการประชาสัมพันธ์ผลงานให้โดนใจ ว่า … ในโลกของการแข่งขัน สิ่งที่องค์กรต้องเผชิญคือ ความไม่หยุดนิ่งของกระแสโลก จากสภาวการณ์ต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบในด้านใดด้านหนึ่ง ต่อองค์กร สิ่งที่ทำให้ประสบความสำเร็จได้ ก็คือความสามารถที่จะรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในโลกได้ และต้องมีนวัตกรรมในเชิงสร้างสรรค์อยู่ตลอดเวลา ไม่ใช่เพื่อการแข่งขันในปัจจุบันเท่านั้น แต่ต้องคำนึงถึงการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคตด้วย ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กร ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องใช้ความสามารถ ในการจัดการไม่น้อยไปกว่าการบริหารทรัพยากรอื่นขององค์กร ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกๆ ฝ่ายในองค์กร ไม่เพียงแต่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ หรือสื่อสารองค์กรเท่านั้น แต่ต้องเป็นความร่วมมือกันทั้งองค์กร

         ขณะที่ คุณสมบัติที่สำคัญของงานด้านประชาสัมพันธ์ นั้น ประกอบไปด้วยโครงสร้างของอุปนิสัยที่สะท้อนลักษณะงาน ได้แก่ การชอบติดต่อพบปะกับบุคคลอื่น / ชอบการอธิบายเพื่อสร้างความเข้าใจ / ชอบงานขอความร่วมมือกับบุคคลอื่น / ชอบหรือเต็มใจรับคำติชม หรือวิพากษ์วิจารณ์ / ชอบหรือพร้อม ที่จะอยู่ท่ามกลางภาวะที่กดดัน / พร้อมที่จะรับมือกับเหตุการณ์คาดไม่ถึงหรือสถานการณ์วิกฤต / ชอบคิดหลาย ๆ ด้านหลาย ๆ ทาง มีความคิดนอกกรอบ / ชอบทำงานที่ไม่ยึดติดและสนุกที่จะใช้ความคิดสร้างสรรค์ / ชอบวิเคราะห์หาเหตุผล / ชอบในการแก้ปัญหา / ชอบทำงานเพื่อคนอื่นและสังคม / ชอบหรือพร้อมที่จะคิด ติดตาม หรือทำงานได้ตลอดเวลา ไม่มีเวลางานที่แน่นอน ตายตัว / มีจิตสำนึกต่อการให้บริการ / ชอบสร้างเครือข่าย / ชอบแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ / ชอบรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น /สนใจต่อการสื่อความด้วยเครื่องมือ ช่องทางการสื่อสารที่มีคุณภาพ และติดตาม วิเคราะห์ความเคลื่อนไหว ตลอดจนปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กร         การประชาสัมพันธ์ให้โดนใจ นั้น จำเป็นต้องคัดแยกข้อมูลเนื้อหาที่เผยแพร่ จำเป็นต้องนำมาวิเคราะห์เนื้อหา ว่าส่งผลอย่างไรต่อ การนำเสนอ และภาพลักษณ์ของงาน ของหน่วยงาน และผู้นำเสนอ การเผยแพร่ เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการสร้างความสัมพันธ์ ควบคู่ไปกับการสื่อสารลักษณะอื่นๆ การสร้างความแตกต่าง สาหรับการรับรู้ที่ชัดเจน โดยนอกจากจะมุ่งให้คนรู้จัก เข้าใจในงาน บทบาทหน้าที่ เพื่อที่จะให้ความร่วมมือต่อองค์กรและใช้สินค้า บริการ แล้ว ต้องมีความชื่นชอบ เชื่อถือ ศรัทธาและมีความผูกพันกันในระยะยาวด้วย ตามลักษณะเฉพาะของกลุ่มเป้าหมาย


         ดังนั้น การที่ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ขององค์กรจะเติบโตได้ คือ การศึกษา เรียนรู้ ฝึกฝน การใช้แนวความคิดทางด้านการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ ให้เกิดความเชี่ยวชาญ ชำนาญในการสื่อความ การเลือกใช้เนื้อหาที่ถูกต้อง วิธีการ ช่องทางที่เหมาะสม การคิดค้นกิจกรรมการสื่อสารที่โดดเด่น และโดนใจ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อจูงใจหรือโน้มน้าวกลุ่มเป้าหมาย ในการสื่อสาร ทำให้การสร้างภาพลักษณ์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น