01.04.57
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมงานงานประกาศเกียรติคุณบุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ
 
         คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ ได้จัดงานประกาศเกียรติคุณบุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติขึ้น เพื่อเป็นเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ ณ อาคารถกลพระเกียรติ สวนหลวง ร.๙ กรุงเทพมหานคร

         ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ในฐานะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ ประธานคณะอนุกรรมการเผยแพร่ผลงานดีเด่นของชาติ และประธานคณะทำงานคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ (สาขาพัฒนาเศรษฐกิจ) พร้อมด้วย คุณเยาวลักษณ์ โหตรภวานนท์ เลขาธิการสมาคมประชาสัมพนธ์ไทย ในฐานะอนุกรรมการเผยแพร่ผลงานดีเด่นของชาติ ได้ร่วมในงาน ดังกล่าว         การพิจารณาคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำหน้าที่พิจารณา คัดเลือกผลงานดีเด่นของบุคคล หน่วยงาน และโครงการต่างๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนทั่วประเทศ โดยผลงานที่ได้รับการคัดเลือก ต้องเป็นผลงานของคนไทย และเป็นผลงานที่ทุกคนสมควรภาคภูมิใจร่วมกันในระดับชาติ และยอมรับร่วมกันว่าเป็นผลงานที่สามารถเป็นตัวอย่างในการทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ

         การประกาศเกียรติคุณ ยกย่องเชิดชูแก่บุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ เพื่อเป็นการส่งเสริมและให้กำลังใจแก่เจ้าของผลงาน อีกทั้งเพื่อให้ผลงานซึ่งเป็นแบบอย่างอันดีเหล่านั้น เป็นที่ปรากฏต่อสังคมในวงกว้าง โดยการจัดงานนี้ ผู้ได้รับรางวัลประจำพุทธศักราช ๒๕๕๖ เข้ารับพระราชทานรางวัลเกียรติคุณบุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน ๑๑ ราย ประกอบด้วย

๑. นายทองเหมาะ แจ่มแจ้ง บุคคลดีเด่นของชาติ สาขาพัฒนาสังคม ปราชญ์แห่งเกษตรอินทรีย์ ผู้ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษแสวง ภูศิริ บุคคลดีเด่นของชาติ สาขาพัฒนาสังคม ผู้นำวิชาการเกษตรแผนใหม่ ค้นคว้าและวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร

๓. นางสาวแสงเดือน จันทร์นวล บุคคลดีเด่นของชาติ สาขาพัฒนาเศรษฐกิจ ผู้จัดตั้งกลุ่มช่างทอผ้าบ้านนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อผลิตผ้าไหม สามารถสร้างรายได้เข้าสู่ชุมชนและประเทศปีละ ๒๕ - ๓๐ ล้านบาท

๔. บริษัท พรทิพย์ (ภูเก็ต) จำกัด หน่วยงานดีเด่นของชาติ สาขาพัฒนาเศรษฐกิจ ศูนย์จำหน่ายของฝากและเป็นโรงงานผลิตสินค้าอาหารพื้นเมือง เน้นการผลิตสินค้าของฝากที่มีคุณภาพ

๕.ศาสตราจารย์ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช บุคคลดีเด่นของชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเครื่องกล มีผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับและได้รับรางวัลทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

๖. ศาสตราจารย์ นายแพทย์พิภพ จิรภิญโญ บุคคลดีเด่นของชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศึกษาและแก้ไขปัญหาของทารกที่แพ้โปรตีนในนมวัว โดยได้คิดค้นการผลิตนมที่ทำมาจากเนื้อไก่จนได้รับสิทธิบัตร และประหยัดค่าใช้จ่ายแก่ผู้ที่แพ้โปรตีนนมวัว ที่ต้องสั่งนมทดแทนที่มีค่าใช้จ่ายสูง

๗. ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หน่วยงานดีเด่นของชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานบริการทางการแพทย์ ให้บริการตรวจวินิจฉัยโรค ด้วยเครื่องมือรังสีวินิจฉัยระดับสูงคือเอ็มอาร์ ไอ และเครื่อง CT สแกน เปิดบริการตลอด ๒๔ ชั่วโมง ทำให้โรคร้ายแรงได้รับการรักษาทันท่วงที

๘. โครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ โครงการดีเด่นของชาติสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเวทีการประกวดซอฟต์แวร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ เพื่อสร้างโอกาสให้กับเยาวชนไทยอย่างต่อเนื่องมานานถึง ๒๐ ปี

๙. นายปิยะ เฉลิมกลิ่น บุคคลดีเด่นของชาติ สาขาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้เชี่ยวชาญ นักอนุรักษ์และพัฒนาพันธุกรรมพืชในวงศ์ไม้จำปา ได้ค้นพบพรรณไม้ชนิดใหม่ของโลกหลายชนิด

๑๐. นางสาววนิดา พึ่งสุนทร บุคคลดีเด่นของชาติ สาขาเผยแพร่เกียรติภูมิของไทย ผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมแบบประเพณี มีผลงานการออกแบบที่มีคุณค่า ด้วยจำนวน ๙๐ ผลงาน

๑๑. สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ หน่วยงานดีเด่นของชาติสาขาเผยแพร่เกียรติภูมิของไทย หน่วยงานที่มีความรู้ ความชำนาญในการเลี้ยงดู รักษา บริบาล ตลอดจนฝึกช้างเพื่อกิจกรรมเชิงศิลปะต่างๆ เผยแพร่ชื่อเสียงแก่ประเทศ

         โดยการจัดงานมอบรางวัล และประกาศเกียรติคุณ นี้ เพื่อมุ่งหวัง ให้ประชาชนและหน่วยงานอื่นๆ ได้ยึดถือปฏิบัติเป็นแบบอย่าง ในการสร้างสรรค์ผลงานเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติมากยิ่งขึ้น