01.04.57
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สกย.ทั่วประเทศ
 
         สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง(สกย.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ได้จัดโครงการ “ พัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์” ขึ้น ซึ่งมีนโยบายและดำเนินการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สกย.ที่กระจายอยู่ในพื้นที่ทั่วประเทศ รวมถึงพื้นที่ในส่วนกลางจากส่วนงานต่างๆ สนับสนุนให้การดำเนินงานด้านการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ให้เป็นไปทางเดียวกันและมีทิศทางเชิงรุกมากยิ่งขึ้น โดย ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ได้อภิปรายในหัวข้อ “การสื่อสารสมัยใหม่เพื่อการประชาสัมพันธ์ และการบริหารประเด็น (Modern Communications For PR and Issue Management)” และ อาจารย์ณัฐบูรณ์ พรรัตนเจริญ กรรมการบริหารสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย อภิปรายในหัวข้อ “เทคนิคการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์แบบมืออาชีพ (Imaging techniques for public relations professionals)” พร้อมร่วมกัน workshop เชิงปฏิบัติการให้กับผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวด้วย

         สำหรับเนื้อหาหลักที่ สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ได้นำเสนอต่อเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สกย.ทั่วประเทศในครั้งนี้ นั้น ประกอบด้วย

         Modern Communications For PR : แนวทางในการกำหนดภาพลักษณ์ ให้สอดคล้องกับนโยบาย การวางแผนและการเลือกใช้สื่อ การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย รูปแบบการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร และการรับข้อมูลทางสื่อสมัยใหม่ รวมถึงการเข้าใจในแนวทางของมาตรฐานสื่อ ตลอดจนเทคนิคการสื่อสารใหม่ๆ การใช้เทคโนโลยีการสื่อสารของนักประชาสัมพันธ์ การวิเคราะห์ประเด็น วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การกำหนดช่องทาง รวมถึงการประเมินผลของการสื่อสาร

         Issue Management : การวิเคราะห์สถานการณ์ ปัจจัยของผู้สื่อสาร ประเด็นเนื้อหาหลัก กลยุทธ์การวางช่องทางและเลือกใช้เครื่องมือในการสื่อสาร การวิเคราะห์ผู้รับสาร การบริหารประเด็นให้สอดคล้องกับสถานการณ์ การใช้ข้อมูลและวิธีเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ อาทิ ข่าว บทความ สกู๊ปข่าว การใช้สื่อดิจิทัล และการสื่อสารกับชุมชน เป็นต้น เพื่อให้เกิดสาระสำคัญและสามารถสร้างความแตกต่างแก่เนื้อหาให้มีคุณค่าต่อกลุ่มเป้าหมาย และสังคมได้ รวมถึงการยกตัวอย่างกรณีศึกษาเป็นส่วนประกอบ ในการนำเสนอ

         Imaging techniques for public relations professionals : การทำความเข้าใจถึงการสื่อสารด้วยภาพถ่าย การถ่ายทอดมุมมอง การวิเคราะห์ภาพ เหตุการณ์และเรื่องราวที่เกิดขึ้น ออกมาเป็นภาพถ่ายที่สวยงาม มีองค์ประกอบที่สมบูรณ์ และภาพถ่ายสามารถนำมาถ่ายทอด และถ่ายทอดเนื้อหาเป็นข่าว บทความ และเขียนเชิงสารคดีได้เรียนรู้ถึงเทคนิค วิธีคิด มุมมอง การถ่ายทอดเรื่องราว อารมณ์ของผู้คน สิ่งของ และสถานที่ต่างๆ ในลักษณะของเทคนิคการถ่ายภาพที่ถ่ายทอดเรื่องราวแบบมืออาชีพ เพื่อประกอบกับการสื่อสารเชิงข่าว หรือบทความ หรือเชิงสารคดี รวมถึง เทคนิคการใช้โปรแกรมผ่านระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้กับภาพถ่ายให้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ

         ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามแผนในการพัฒนาเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สกย.ให้ได้รับการต่อยอดองค์ความรู้ และเพิ่มพูนทักษะในงานด้านการประชาสัมพันธ์มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสื่อสารกับชุมชน ที่เกี่ยวข้อง เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ได้มีความรู้ และมีทักษะในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการด้านการประชาสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความเข้าใจในการประชาสัมพันธ์สมัยใหม่ และกลยุทธ์การใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ โดยสามารถสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายและเนื้อหา พร้อมทั้ง สามารถปรับตัวกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ มีเทคนิคในการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร สร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างพนักงานผู้ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ และผู้ที่เป็นเครือข่ายประชาสัมพันธ์ฯ และเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านงานประชาสัมพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่งจะนำไปสู่ความเข้มแข็งของเครือข่ายประชาสัมพันธ์ต่อไป