28.02.57
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมตัดสินแผนการตลาด รางวัลโล่พระราชทานฯ และเป็นวิทยากรเสวนา “เทคนิคการจัดทำแผนการตลาดแบบมืออาชีพ”
 
        ดร. พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน J-MAT AWARD รางวัลโล่พระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในภาควิชาการ และผู้บริหารธุรกิจการตลาดระดับสูงจากภาคเอกชน และ เป็นวิทยากร ในการเสวนา "เทคนิคการจัดทำแผนการตลาดแบบมืออาชีพ" กับ คุณมนต์ชัย สุนทราวัฒน์ อดีต CCO ดัชมิลล์ กรุ๊ป ดำเนินรายการโดย คุณวศุตม์พล ชฎาธรสุธาสิน จาก SCG ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างดีจาก คุณอนุวัตร เฉลิมไชย นายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย โดยมี คุณศักดิ์ชัย เรืองกิตติกุล อุปนายกสมาคมฯ ร่วมงานดังกล่าว ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ

        สำหรับเนื้อหาในการเสวนา นั้น ดร. พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ได้กล่าวถึง เทคนิคการจัดทำแผนการตลาด ว่า … การตลาดที่ประสบความสำเร็จจะต้องมีการวางแผนการทำงานอย่างมีระบบ ทำงานเป็นทีม ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล เพื่อบูรณาการทุกองค์ประกอบให้ส่งเสริมการตลาด เช่น การวิเคราะห์ การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การดำเนินการทางการตลาด ความคิดสร้างสรรค์ การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ และการใช้เครื่องมืออื่นๆ ที่ต้องอาศัยการติดตาม เรียนรู้ อยู่ตลอดเวลา … นอกจากนี้ หัวใจสำคัญของการตลาด ก็คือ การเข้าถึงกระบวนการตลาด ได้แก่ การเข้าใจในความต้องการของลูกค้า แล้วนำมาแยกแยะว่าลูกค้ากลุ่มใดคือกลุ่มเป้าหมายที่ดีที่สุด เปรียบเทียบข้อมูลของเรากับข้อมูลของอุตสาหกรรมหรือตลาด ศึกษาว่าอะไรที่จะนำมาใช้ให้ได้ผลบ้าง การวิเคราะห์ตัวเอง แบรนด์ ตลาด สถานการณ์ เพื่อกำหนดจุดยืน และเป้าหมาย การกำหนดกลยุทธ์ วิธีการที่เหมาะสมสำหรับการตลาดแต่ละเซกเมนท์ ช่องทางการตลาด แนวทางรับมือกับคู่แข่ง การติดตามประเมินผล การคาดการณ์ ผลลัพท์ของแผนการตลาดที่ดำเนินการ ที่เข้าถึงและแม่นยำ        การแข่งขันจัดทำแผนการตลาดในครั้งที่ 23 นี้ จัดทำในหัวข้อ “สุดยอดชาเขียว …มัดใจวัยว้าวุ่น” ซึ่ง ได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานจาก บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับความสนใจจากนิสิต สมัครเข้าร่วมส่งผลงานเป็นจำนวนมากกว่า 400 ทีม จาก 50 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ โดยคณะกรรมการได้การตรวจเพื่อคัดเลือกผลงาน เพื่อให้คะแนนและคัดเลือกผลงานเข้าสู่รอบตัดสิน และนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการเพื่อตัดสินผู้ชนะเลิศ และผู้ชนะเลิศ ได้แก่ ทีม CU Wakamono จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

        โครงการยุวสมาชิกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการจัดประกวด รางวัล J-MAT AWARD ได้จัดมาอย่างต่อเนื่อง มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นิสิต - นักศึกษาได้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์งานด้านการตลาดที่นอกเหนือตำราเรียน นำความรู้ที่ได้จากการศึกษามาประยุกต์ใช้ในการวางแผนการตลาดและพร้อมที่จะเป็นนักการตลาดที่ดีในอนาคต นับเป็นการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน เพื่อฝึกประสบการณ์ การเรียนรู้ ตลอดจนทักษะที่ดีของเยาวชนที่จะเข้าสู่การทำงานจริงอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป