27.02.57
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย เสวนา “PR ไทยก้าวไกลสู่อาเซียน” ภาควิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 
        ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย พร้อมด้วย ดร.ปริยา รินรัตนากร ผู้อำนวยการหลักสูตรนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ร่วมเป็นวิทยากร ในการเสวนา “PR ไทยก้าวไกลสู่อาเซียน” ซึ่งจัดโดย ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ณ ห้องประชุม 202 มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี โดยได้รับการต้อนรับอย่างดีจาก ดร.สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์ คณาจารย์ และนิสิต ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

        ในงานเสวนาดังกล่าว ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ได้กล่าวถึง “PR ไทยก้าวไกลสู่อาเซียน” ว่า … การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ด้วยการการเริ่มต้นเรียนรู้เพื่อนบ้านตั้งแต่วันนี้ เป็นสิ่งที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ที่อยู่ในวิชาชีพของการประชาสัมพันธ์ หรือ PR ที่ต้องมีการตื่นตัวต่อข้อมูลข่าวสาร และนำมาวิเคราะห์ ถ่ายทอดอย่างเหมาะสมอยู่ตลอดเวลา การศึกษาถึง วิสัยทัศน์ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ และการสื่อสาร ที่เป็นทักษะชีวิตที่ควรเกิดขึ้นต่อนักนิเทศศาสตร์ เพื่อสร้างภาวะผู้นำทางการสื่อสาร ที่เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศและสังคม รวมทั้งให้แนวคิด ข้อเสนอเชิงนโยบายการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาที่เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศ

        การศึกษา เรียนรู้ประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นสมาชิกของอาเซียน จะทำให้จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส เห็นถึงสถานการณ์ ที่ควรนำมาปรับปรุงแก้ไข หรือขยายผลต่อยอด ควรสร้างคุณลักษณะของความเป็นไทยที่ชขัดเจน เริ่มจากการเข้ามีส่วนร่วม มีบทบาททางการรับรู้ ข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดี เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนคิดค้นผลงาน เตรียมพร้อมต่อการทำงานตามบทบาทของตนเองตามความต้องการในอนาคตต่อไป นอกจากนี้ การสร้างเครือข่าย ขยายกลุ่มคนรุ่นใหม่ไม่เฉพาะคนรุ่นใหม่ในประเทศไทย แต่ยังขยายไปยังประเทศระหว่างประชาคมอาเซียน และประเทศใกล้เคียงด้วย        สำหรับธุรกิจประชาสัมพันธ์และสื่อต่างๆ ขณะนี้ มีการเติบโตที่น่าสนใจ ทั้งจากบริษัทเอกชนและองค์กรภาครัฐ ซึ่งมีการประชาสัมพันธ์กันอย่างเข้มข้น โดยบริษัทประชาสัมพันธ์มีทั้งบริษัทที่เป็นคนไทยและบริษัทต่างชาติ รวมถึงสื่อสารมวลชนจากหลายแขนงจากประเทศไทยที่ได้ขยายบทบาทในอาเซียนทั้งนี้ เมื่อพิจารณาถึงแนวโน้มตลาดของธุรกิจประชาสัมพันธ์ในไทยในระยะข้างหน้า คงจะต้องเผชิญกับสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจ การแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะเมื่อประเทศไทยกำลังก้าวเข้า ASEAN Economic Community การประชาสัมพันธ์จะเข้าไปขยายฐานการรับรู้ในประเทศอาเซียน จะต้องมีการเตรียมความพร้อม นอกเหนือจากการทำความเข้าใจลักษณะการดำเนินธุรกิจในประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศนี้ (รวมถึงไทย) ยังมีองค์ประกอบอื่นๆ ที่จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งของ เช่น ความสามารถทางด้านการออกแบบ ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะทางด้านบริการ การพัฒนานวัตกรรมใหม่จากรากฐานของภูมิปัญญาไทย ซึ่งในส่วนนี้เป็นจุดแข็งที่ควรพัฒนามากขึ้นไปอีก นอกจากความสามรถในการใช้ภาษาอังกฤษ ก็คือการศึกษาภาษาท้องถิ่น กับความเข้าใจในวิถีชีวิตของประเทศสมาชิก ซึ่งความแตกต่างที่เป็นความท้าทายของผู้ที่ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ที่ต้องเรียนรู้ ในการที่จะสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อที่จะสามารถเลือกใช้กลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์ สื่อสารให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายได้ พร้อมๆ กับขยายตัวออกของไทยไปยังนานาชาติ พร้อมกับสามารถรับมือกับประเทศสมาชิก ตลอดจนประเทศในภูมิภาคอื่น ที่ได้ขยายธุรกิจเข้ามาในประเทศไทยและกลุ่มประเทศ AEC ด้วยเช่นกัน