15.11.56
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมกับ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ สัมมนา "ติดอาวุธผู้ประกอบการไทย ก้าวสู่ AEC" ให้กับผู้ประกอบการในภาคใต้
 
        กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับ สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย ได้จัดสัมมนาเรื่อง "ติดอาวุธผู้ประกอบไทย เพื่อก้าวที่มั่งคงสู่AEC" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมพร้อมผู้ประกอบการผลิตและผู้ส่งออกให้มีความรู้ทันต่อสถานการณ์ เพิ่มความสามารถในการส่งออก มีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการใช้สิทธิประโยชน์จากข้อตกลงเขตการค้าเสรี ให้กับผู้ประกอบการ นักธุรกิจและผู้สนใจในภาคใต้เข้าร่วมสัมมนา ณ โรงแรมลี การ์เด้นพลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

        ในการนี้ ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ได้เข้าร่วมเสวนา“ปรับกลยุทธ์ บริหารองค์การอย่างไรให้อยู่รอด” และอภิปรายในหัวข้อ “การบริหารแบรนด์และสื่อการการตลาดเพื่อการพัฒนาธุรกิจที่มีประสิทธิภาพใน AEC” ร่วมกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรมการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรมศุลกากร สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย โดยได้รับความสนใจอย่างดีจากผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งจากองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง สมาชิกสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย และสื่อมวลชนเข้าร่วมสัมมนาดังกล่าวประมาณ ๒๐๐ คน        ในการบรรยายนี้ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ได้กล่าวถึง ประเด็นเพื่อนำไปสู่การกำหนดกลยุทธ์และขอบข่ายในการปรับความเหมาะสมของการดำเนินธุรกิจใน AEC … ประกอบด้วยการทบทวนจากแนวคิดสำคัญ ที่มีความเกี่ยวข้องในการบริหาร การเติบโตและอยู่รอดขององค์กร ได้แก่ผู้บริหาร พนักงาน หน่วยงานที่เราต้องติดต่อด้วย ลูกค้า ผู้บริโภค สินค้า บริการ ภารกิจ หน้าที่ บทบาท บรรจุภัณฑ์ อาคาร สำนักงาน การปรับตัวและติดตามข้อมูลการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ตลอดจนความก้าวหน้า ความชำนาญทุกๆ ด้าน ของกลุ่มประเทศ AEC ด้วยการจัดลำดับความสำคัญ แล้ววิเคราะห์ เชิงลึก

        การกำหนดปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารแบรนด์และสื่อการการตลาด ควบคู่ไปกับธุรกิจ เพื่อนำมาจัดการอย่างใกล้ชิด ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จำเป็นอย่างยิ่งยวดต่อความสำเร็จขององค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการเตรียมตัวก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน องค์กรจึงควรให้น้ำหนักกับการวางยุทธศาสตร์การสื่อสารและการตลาดที่ชัดเจน ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นเสมือนตัวจักรในการดำเนินงานในองค์กรทั้งหมดนั่นเอง พื้นฐานสำคัญของการบริหารจัดการสื่อสารเครื่องมือและช่องทางสื่อสารแบรนด์กับการตลาด เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เกิดความร่วมมือ การประสานงาน และความเข้าใจที่ดี ที่จะนำไปสู่การบรรลุธุรกิจได้ตรงตามเป้าหมาย