02.09.56
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ศึกษาดูงานเรียนรู้สู่ AEC ด้านสื่อประชาสัมพันธ์ ท่องเที่ยว และศิลปวัฒนธรรม พร้อมถวายยารักษาโรคแก่พระอาราม ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 
       ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร อาทิ คุณศักดิ์ชัย เรืองกิตติกุล คุณเยาวลักษณ์ โหตรภวานนท์ อาจารย์ศรีสุดา ธรรมบำรุง คุณสุรัญญา เฉลิมดิษฐ์ และคณะสมาชิกสมาคมฯที่สนใจร่วมศึกษาดูงานที่ นครหลวงเวียงจันทน์ และแขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยศึกษาดูงานทางด้านสื่อ การส่งเสริมธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และศิลปวัฒนธรรม โดยได้รับการต้อนรับและแลกเปลี่ยนแนวความคิดเกี่ยวกับการรับมือและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จากนักธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารและวัฒนธรรมรวมถึงด้านศาสนา อาทิ Woralux Bangprasert : General Mannager Burasari Heritage Lungprabang, Michel Hogan : Executive Chef JW Marriott, เจ้าอาวาสของพระอารามสำคัญ 7 แห่งในหลวงพระบาง เพื่อร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ และนอกจากนี้ยังมีกิจกรรม workshop งานบริการ อาหารไทย กิจกรรมทางวัฒนธรรม

       ในโอกาสนี้ สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ยังได้จัดชุดยารักษาโรคและปัจจัยที่จำเป็นถวายให้แก่ พระภิกษุ ตามวัด อารามต่างๆ ในแขวงหลวงพระบางด้วย       สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราการเติบโต เศรษฐกิจสูงสุดในอาเซียน
แม้ว่าจะมีเศรษฐกิจขนาดเล็ก มีมูลค่าอยู่ที่ราว 7.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปีหรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 2.3 ของไทย แต่ก็มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงอันดับต้นๆ ในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยในปี 2554 อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของลาวอยู่ที่ร้อย ละ 8.0 ซึ่งสูงที่สุดในอาเซียนและเติบโตในอัตราสูงที่ร้อยละ 8.3 และ 8.0 ในปี 2555 และ 2556 จากปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญอย่างการลงทุน อาทิ การสร้างเขื่อน การทำเหมืองแร่ การทำการเกษตรเพื่อส่งออก บริการโลติสติกส์ การท่องเที่ยว ตลอดจนโรงงานอุตสาหกรรม เกษตรแปรรูป พื้นฐานการเติบโตผ่านการจ้างงาน การถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมไปถึงการขยายตัวของภาคการส่งออก ลาวจัดเป็นประเทศตลาดเกิดใหม่ของภูมิภาคเอเชีย โอกาสทางการค้าและการลงทุนสำหรับธุรกิจต่างชาติ เนื่องจากลาวยังไม่สามารถผลิตสินค้าทุน และสินค้าอุปโภคบริโภคเองได้หลายชนิด ได้แก่ น้ำมันสำเร็จรูป รถยนต์และส่วนประกอบเหล็ก เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ และกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค ลาว เหมาะที่จะเป็นฐานการผลิตในด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเบา เช่น การเพาะปลูก การแปรรูปพืชผลทางการเกษตรและสิ่งทอเพื่อส่งออกไปยังทั้งในอาเซียนและภูมิภาคอื่นๆ

       ขณะเดียวกัน ลาวมีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งในด้านทรัพยากรป่าไม้ที่เป็นต้นน้ำลำธาร การมีแร่ธาตุที่อุดมสมบูรณ์ และแหล่งท่องเที่ยวที่คงความเป็นธรรมชาติไว้ได้อย่างดี การลงทุนกิจการเหมืองแร่ การสร้างเขื่อนผลิตไฟฟ้า ตลอดจนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อีกด้วย จากทรัพยากรธรรมชาติที่ได้รับการรักษาไว้ให้คงความอุดมสมบูรณ์ผนวกกับศิลปวัฒนธรรมที่งดงาม ลาวเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งเปิดโอกาสให้กับการลงทุนด้านการท่องเที่ยว อันได้แก่ โรงแรม เกสต์เฮ้าส์ และร้านอาหารรองรับนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะแขวงหลวงพระบางซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 2538 ซึ่งต้องใช้ทักษะการบริหารจัดการธุรกิจแขนงดังกล่าว โดยบริเวณที่นักลงทุนสามารถเข้าไปสร้างโรงแรมและอาคารต่างๆ ในหลวงพระบาง ได้แก่ บริเวณเขตเมืองใหม่ของหลวงพระบาง ซึ่งอยู่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำคาน ผู้ประกอบการ อาจต้องเผชิญปัจจัยท้าทายจากการที่รัฐบาลที่มีการสงวนธุรกิจขนาดเล็กไว้ให้คนลาว และสนับสนุนการลงทุนจากต่างชาติเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่เท่านั้น ซึ่งก็จะต้องอาศัยการลงทุนสูงและเสี่ยงต่อการ ไม่คุ้มทุนเนื่องจากนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเป็นฤดูกาล       ในการลงทุน จำเป็นที่จะต้องศึกษากฎระเบียบการลงทุนเพื่อให้ธุรกิจสามารถวางแผนการเข้าสู่ตลาดลาวได้อย่างถูก ต้องลดความซ้ำซ้อนของขั้นตอนการดำเนินการ อีกทั้งยังช่วยให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างธุรกิจกับทางการในท้องถิ่นอีกด้วย โดยระเบียบและข้อกฎหมายเบื้องต้นที่ควรรู้เกี่ยวกับการจัดตั้งธุรกิจ

       เศรษฐกิจของลาวที่มีแนวโน้มเติบโตขึ้นในอนาคตจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ทำให้การจับจ่ายใช้สอย ของผู้บริโภคใน ลาวมีแนวโน้มเติบโตขึ้น ทั้งจากในท้องถิ่นเอง และจากนักธุรกิจและนักท่องเที่ยว ส่งผลให้ธุรกิจการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคมีโอกาสเติบโต ในเขตหัวเมืองสำคัญ เช่น นครหลวงเวียงจันทร์ และหลวงพระบาง ซึ่งทำให้ผู้ลงทุนสามารถอาศัยการรับรู้ด้านคุณภาพของสินค้าไทยเพื่อสร้างความแตกต่างและสร้างการยอมรับได้