14.06.56
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน กับศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ “เทคนิคการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ใน AEC”
 
       ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน โดยได้เชิญ ดร. พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย เป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ “เทคนิคการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ด้านอาเซียน” ในการอบรมหลักสูตรการจัดการด้านประชาสัมพันธ์ในบริบทอาเซียน        ในการบรรยายนั้น นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ได้นำเสนอกลยุทธ์ด้านการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ อาทิ “วิธีการการบอกกล่าวให้เกิดความรู้และมีความเข้าใจ, การกระตุ้นให้กลุ่ม เป้าหมายตื่นตัวและมีการรับรู้, การเสริมสร้างความเข้าใจอันดีในแต่ละประเทศ, วิธีการสร้างความเชื่อถือไว้วางใจ, หลักการสร้างความสัมพันธ์เชื่อมการเป็นมิตรไมตรี, การให้เหตุผลสำหรับการบริโภค และการสร้างการยอมรับจากผู้เกี่ยวข้อง”

        นอกจากนี้ ยังได้กล่าวถึงการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนว่า “เป็นอีกหนี่งปรากฎการณ์หนึ่งของสังคมโลก ที่ส่งผลต่อลักษณะการดำเนินธุรกิจ ทั้งภาครัฐ เอกชน โดยจะใช้ประชาสัมพันธ์เป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับองค์กรให้แพร่กระจายข้อมูล ข่าวสารไปยังกลุ่มเป้าหมายกลุ่มใหม่ๆ มีการบูรณาการทางด้านการสื่อสารที่เพิ่มขึ้น ทั้งวิธีการ ช่องทาง กลุ่มเป้าหมายและเนื้อหา การดำเนินงานประชาสัมพันธ์แบบบูรณาการจะต้องทำควบคู่ไปกับ นโนบายองค์กร ทิศทางการการตลาดและยุทธศาสตร์ที่องค์กรวางไว้ ตามแนวคิดของการสื่อสารแบบบูรณาการ ทุกวันนี้ผู้รับสาร เนื้อหาไม่ได้ต้องการเพียงแค่ข้อมูล ข่าวสารการบอกกล่าว หรือการสื่อสารการตลาดเท่านั้น แต่ต้องการความเชื่อถือ ความรับผิดชอบ และความสะดวกที่ได้รับ การเพิ่มมูลค่า การบริหารความชื่นชอบในภาพลักษณ์หรือแบรนด์ด้วยการประชาสัมพันธ์ที่มีรูปแบบสร้างสรรค์ การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ที่ต้องใช้รูปแบบทั้งกระบวนการสื่อสารที่ใช้ได้กับแต่ละวัฒนธรรม สังคมความเป็นอยู่ และความเป็นสากลควบคู่กันด้วย”

        ซึ่งได้จัดการบรรยายครั้งนี้ ได้มี ประเด็นที่สำคัญ ได้แก่ ภาพรวมประชาคมอาเซียน บทบาทไทยในการจัดตั้งประชาคมอาเซียน แนวทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์สู่อาเซียน อาเซียนกับบทบาทนักประชาสัมพันธ์ และเทคนิคการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ด้านอาเซียน จากวิทยากรชั้นนำทั้งในระดับประเทศและในระดับอาเซียน