02.06.56
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย เปิดหลักสูตรบริหารงานสื่อสาร EXCOMM PRthailand 3 รับมือ AEC “กลยุทธ์การสื่อสารองค์กร แบรนด์ และการตลาด ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”
 
        สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย เปิดการอบรม หลักสูตรการบริหารงานสื่อสารเพื่อพัฒนาธุรกิจ, Executive Communication Program , EXCOMM - PRThailand 3 “กลยุทธ์การสื่อสารองค์กร แบรนด์ และการตลาด สำหรับการแข่งขันในเวทีโลกและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : Strategic Corporate, Brand & Marketing Communication for AEC & Global Competitiveness” ณ โรงแรมอโนมา ราชดำริ โดยได้รับการตอบรับอย่างดีจากบุคคลากรในแวดวงการสื่อสารของไทย

        ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย กล่าวว่า “เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่ 10 ประเทศในอาเซียนจะกลายเป็นตลาดเดียวกัน ซึ่งการสื่อสารนับเป็นปัจจัยที่สำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถ ที่จะตอบสนองเป้าหมายขององค์กร ด้วยการสร้างกระบวนทัศน์ การบริหารภาพลักษณ์องค์กร การสื่อสารทางการตลาด -Brand ควบคู่ไปกับการใช้นวัตกรรมทางสื่อสารบนโลก Digital เทคนิค วิธีการ เครื่องมือการสื่อสารทุกรูปแบบ ให้สอดคล้องกับทิศทางและกลุ่มเป้าหมาย สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ได้ตระหนักเป็นอย่างดี และเห็นว่าทุกวงการของไทยควรให้ความสนใจและกำหนดแนวทางรับมือที่เหมาะสม ให้ก้าวทันต่อกระแสการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ”        ผู้เข้าอบรมหลักสูตร ดังกล่าว มีทั้งผู้บริหาร นักวิชาการ อาจารย์มหาวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติงานทางด้านสื่อสารองค์กร ประชาสัมพันธ์ ภาพลักษณ์องค์กร Brand Management การตลาด สื่อสารการตลาด ส่งเสริมการขาย โฆษณา สื่อสารบูรณาการ ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องด้านวางแผน กลยุทธ์ และกิจการองค์กรเพื่อสังคม จากองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน สื่อสารมวลชน สื่อ Digital สื่อโทรคมนาคม เอเจนซี่ รวมถึง ผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆ อาทิ พลังงาน โรงพยาบาล อสังหาริมทรัพย์ องค์กรระหว่างประเทศ เอเจนซี่ เป็นต้น

        หลักสูตร การบริหารงานสื่อสารเพื่อพัฒนาธุรกิจ Executive Communication Program : EXCOMM - PRThailand เป็นหลักสูตรของ สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ที่ปรับปรุงขึ้นล่าสุดของวงการบริหารงานสื่อสาร ที่เน้นการนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารและปฏิบัติงานสื่อสารขององค์กร โดยกำหนดเนื้อหาหลักให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ทั้งด้านการบริหารงานสื่อสารและเทคโนโลยี ด้วยกลยุทธ์การสื่อสาร ที่ชัดเจน สามารถรับมือกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต เน้นการสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับแนวคิด ความรู้ประสบการณ์ และกรณีศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ร่วมวิเคราะห์ วางแผนกลยุทธ์ทางการสื่อสารในประเด็นที่น่าสนใจ การสร้างองค์ความรู้ทางการสื่อสารเพื่อนำไปวางแผน ปรับปรุง แก้ไข ปัญหาต่างๆ ในการดำเนินงานด้านสื่อสารขององค์กร กับวิทยากรชั้นนำในสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงร่วมการสร้างเครือข่ายการสื่อสารที่มีศักยภาพ ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ www.prthailand.org