07.04.56
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทยร่วมกับมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ ในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร กฟผ “กลยุทธ์การสื่อสารผ่านสื่อสารมวลชน”
 
        มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ โดย ศาสตราจารย์ ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ซึ่งเป็นผู้ดำเนินงาน โครงการ พัฒนาผู้บริหารของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย : EGAT Learning Society ได้เชิญ ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย เพื่อบรรยายปฏิบัติการใน หัวข้อ “กลยุทธ์การสื่อสารผ่านสื่อสารมวลชน”

        การสื่อสารของผู้บริหารองค์กร เป็นส่วนสำคัญทั้งเพื่อการสื่อความที่ถูกต้อง ชัดเจนเหมาะสม ถ่ายทอดภารกิจ นโยบาย วิสัยทัศน์ องค์ความรู้ขององค์กรให้เกิดทั้งภาพลักษณ์ ประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาไปสู่ความร่วมมือที่ดีขององค์กรไปยังเครือข่ายสื่อมวลชน ย่อมส่งผลให้การดำเนินงานนโยบายและการแก้ไขปัญหาให้ประสบความสำเร็จ

        ผู้บริหารองค์กรและผู้เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ต้องทำหน้าที่ในการดำเนินการสื่อสารเพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย ทั้งภายในและภายนอกองค์กร หน่วยงาน และสาธารณะชนในวงกว้างได้รับทราบ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนมุมมองของกลุ่มต่างๆ ให้มีความเป็นไปได้ในการสื่อสาร เพื่อเสริมสร้างการรับรู้ การปรับพฤติกรรมที่ต้องการด้วยเทคนิคการสื่อสารกับสาธารณะและสื่อสารมวลชน ที่จะนำข้อมูลข่าวสารไปถึงกลุ่มเป้าหมายด้วยความเข้าใจ นั่นหมายถึงเป็นกระบวนการสื่อสารที่มีการบริหารที่มีคุณภาพ

        การเข้าใจกระบวนการทำงานของสื่อมวลชนแต่ละแขนง ทั้งการวิเคราะห์สื่อมวลชน และสื่อมวลชนสัมพันธ์ สื่อผู้นำเสนอข้อมูลข่าวสาร ไปยังสาธารณชนในปัจจุบัน มีช่องทางที่เพิ่มขึ้นหลายรูปแบบ นอกจากสื่อสารมวลชนและสื่อประชาสัมพันธ์ในแบบเดิมแล้วยังมีสื่อใหม่ เช่น การสื่อสารผ่านระบบดิจิตัล สัญญาณดาวเทียม เป็นต้น ในขณะที่สื่อหลักก็ปรับวิธีการทำงาน ที่หลากหลายและมีรูปแบบใหม่ๆ มากขึ้น สื่อสารมวลชนเป็นตัวกลางในการส่งข่าวสารนั้น มีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องหลายประการ เนื่องจากสถานการณ์ของการแข่งขัน และปริมาณของข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่มากมาย รูปแบบการสื่อสารที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น จึงมีจำเป็นที่ต้องใช้บุคลากรที่ความชำนาญ ทักษะ เครื่องมือ การบริหารเนื้อหา และการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ

        การวิเคราะห์สื่อ จำเป็นต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ผู้รับสารควบคู่กันด้วย เนื่องจากความหลากหลายทั้งในด้านจำนวน ลักษณะ พฤติกรรม ลักษณะทางประชากรศาสตร์ อายุ เพศ การศึกษา อาชีพ สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ ถิ่นที่อยู่ พฤติกรรม ความสนใจ ลักษณะการใช้ชีวิต และปัจจัยแวดล้อม เป็นสิ่งที่ต้องสอดคล้องกับการดำเนินกลยุทธ์ การสื่อสารขององค์กรเพื่อบรรลุภารกิจตามเป้าประสงค์ ท่ามกลางความเจริญก้าวหน้าขอเทคโนโลยีทางการสื่อสารได้ เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว