01.04.56
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมกับ กรมสุขภาพจิต จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการสื่อสารสู่สังคมกับกลยุทธ์การสื่อสารสมัยใหม่ “รู้ให้เท่า ก้าวให้ทัน เทคโนโลยีสื่อสารในยุค Digital”
 
        สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมกับ กรมสุขภาพจิต จัดกิจกรรมและเปลี่ยนเรียนรู้ สัมมนาเชิงปฏิบัติการให้กับผู้บริหาร แพทย์ บุคลากรด้านสุขภาพจิต นักวิชาการสาธารณสุข เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ และประชาสัมพันธ์ ในประเด็น “รู้ให้เท่า ก้าวให้ทัน เทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่ เพื่อการสื่อสารสุขภาพจิตสู่สังคม” โดย ดร. พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย เป็นผู้ดำเนินการสัมมนาในประเด็น ดังกล่าว และได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจาก นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต / คุณศรีวิภา เนียมสอาด ผู้อำนวยการศูนย์สื่อสารสังคม กรมสุขภาพจิต / นายแพทย์ปรีชา งามสำโรง รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ และผู้เข้าร่วมสัมมนาทั่วประเทศจากกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

        จากการเติบโตของ สื่อ Digital และบทบาทที่มีต่อกระแสสังคมไทย ได้มีความชัดเจนมากว่า 2 ปีแล้ว ที่ประชาชนทั้งหลายปรับตัว คุ้นชิน เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน โดยมีบทบาทมากต่อความคิด การตัดสินใจ คนไทย อยู่กับ Internet สัปดาห์ละ 16.6 ชั่วโมง เป็นเจ้าของโทรศัพท์มือถือ Smart Phon 77% PC 70% Notebook 61% การเพิ่มขึ้นของประชากรใน Social Network สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ด้วยตัวเลข 18.2 ล้านของคนไทย ใน Facebook (63 % วัยระหว่าง 18 –34 ปี ) Twitter ที่ใกล้แตะหลักล้าน การใช้งานผ่าน YouTube วันละกว่า 5 ครั้ง ทุกช่องทางมีแนวโน้มเติบโตแบบก้าวกระโดด

        ทุกวันนี้ประชาชนทั่วไป มีการบริโภคสื่อแบบคู่ขนาน มีการกระตุ้นแนวคิดใหม่ๆ ให้ข้อมูล ที่ไม่รู้มาก่อน อยู่ตลอดเวลา สื่อ Digital สามารถชูประเด็นทางสังคมได้ง่าย ผู้บริโภคสื่อเน้นการแสดงความคิดเห็นมากขึ้นกว่าก่อน


        ดังนั้น องค์กรต่างๆ ที่ต้องสื่อสารกับประชาชน ต้องสร้างความเชื่อมั่น รู้จัก เข้าใจและเข้าถึง กลุ่มเป้าหมาย ทั้งในเชิงโครงสร้างและรูปแบบการใช้ชีวิต ความหลากหลาย ซับซ้อน ความเป็นตัวตน ด้วยการตอบความต้องการ สร้างการยอมรับ สร้างให้เกิดความเข้าใจร่วมกันระหว่างองค์กร การปรับระบบการสื่อสารทั้งภายนอกและภายใน ด้วยเครื่องมือทางการสื่อสารทั้งสื่อเก่า และสื่อใหม่ ศึกษา ติดตาม Lifestyle ของผู้เกี่ยวข้อง เรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ รับฟังและสนใจแก้ปัญหา หมั่นติดตามและสำรวจข้อมูล การเปลี่ยนแปลงของสังคม สภาวะแวดล้อมที่เกิดขึ้น อยู่เสมอ จึงเป็นภารกิจทางการสื่อสารที่สำคัญของแต่ละองค์กร

        ในการสัมมนาครั้งนี้ ดร. พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย การบรรยาย เรื่อง “การสื่อสารในยุค Digital : กับ Image ขององค์กร ” / “กลยุทธ์การสื่อสารผ่านสื่อ Digital” / การศึกษา Lifestyle และออกแบบ Tools ในการสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้” และ “กลยุทธ์การสื่อสารผ่านสื่อเก่า สื่อใหม่ในยุค Digital :” นอกจากนี้ยังมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการประชุมกลุ่ม เรื่อง “Image ที่องค์กร” และ “แนวทางการผสมผสานสื่อเก่า สื่อใหม่...เพื่อ Image ที่ลงตัว” การประชุมระดมสมอง อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การตอบข้อซักถาม ของผู้เข้าร่วมสัมมนา และการสรุปผล

        กรมสุขภาพจิต มีวิสัยทัศน์ ในการเป็นองค์กรมาตรฐานการพัฒนางานสุขภาพจิต (ด้าน ส่งเสริมป้องกัน รักษาและฟื้นฟู)เป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศ องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตของประเทศ เป็นศูนย์กลางประสานงานความร่วมมือทางวิชาการสุขภาพจิตในเอเชีย เป็นองค์กรที่มีการบริหารที่ดีเยี่ยมเพื่อความสุขที่ยั่งยืนของคนไทย มีภารกิจที่สำคัญ ได้แก่ การศึกษา วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต (การส่งเสริมป้องกัน บำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพ)ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต บริการสุขภาพจิตที่มีคุณภาพมาตรฐานเป็นธรรม และทันต่อสถานการณ์ แก่ผู้ป่วยที่มีปัญหารุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน ภายใต้ค่านิยมของกรมสุขภาพจิต "MENTAL" M - Mind (Service Mind, Public Mind) หัวใจบริการหมายถึง การมีจิตใจพร้อมให้บริการและมีจิตสาธารณะในการตอบสนองความต้องการ ของผู้รับบริการโดยยึดมั่นในประโยชน์ส่วนรวม E - Efficiency, Effectiveness, Equity ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เสมอภาคหมายถึง การทำงานโดย N - Network สัมพันธ์เครือข่ายมุ่งผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และ การปฏิบัติงานด้วยความเสมอภาค ถูกต้อง ตามมาตรฐานวิชาชีพหมายถึง การพัฒนาเครือข่าย ประสานความสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกับเครือข่าย ด้วยจิตใจที่เปิดกว้าง เรียนรู้รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง เพื่อให้เกิดผลสำเร็จและมีความสุข T - Teamwork ทำงานเป็นทีมหมายถึง การทำงานเป็นทีม มีความสามัคคี การผนึกสายสัมพันธ์ การประสานใจ และกาย บนพื้นฐานของการแบ่งปันความรัก ความเข้าใจ การให้อภัย และ การมีส่วนร่วม A - Accountability โปร่งใสตรวจสอบได้ หมายถึง การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสตรวจสอบได้ และ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่โดยยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นบรรทัดฐาน L - Learning (Personal, Team, Organization) เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง หมายถึง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องของบุคลากร ทีมงานและองค์กร ในการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ประสบการณ์ ตลอดจนองค์ความรู้ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง