01.04.56
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย วิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจประชาสัมพันธ์ทั้งในประเทศและอาเซียน ในรายการโทรทัศน์ CEO THAILAND ตอน “AEC : PR เมื่อธุรกิจประชาสัมพันธ์ไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน”
 
       ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมรายการและให้สัมภาษณ์ในรายการโทรทัศน์“CEO THAILAND” รายการโทรทัศน์ที่นำเสนอวิสัยทัศน์ มุมมองของผู้บริหารองค์กรชั้นนำของประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การบริหารและการตลาด ผลิตรายการโดย Ake – Vara Public Relations เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ true visions ดำเนินรายการโดย คุณวราพงษ์ อำนวยทรัพย์ บรรณาธิการผู้ผลิตรายการโทรทัศน์และนิตยสาร CEO THAILAND

       ในรายการดังกล่าว นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ได้กล่าวถึง ความสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูล และภาพ ลักษณ์ขององค์กรให้เป็นที่รู้จักต่อสาธารณะ ด้วยเครื่องมือการสื่อสาร รวมกลยุทธ์ในทางการตลาด ทั้งด้านการประชาสัมพันธ์ การโฆษณา และการส่งเสริมการขายอื่นๆ การจัดทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม หรือ CSR การบริหารสื่อออนไลน์ หรือ Digital PR และการสื่อความภายในองค์กร จนกระทั่งถึงการก้าวไปสู่การบริหารการประชาสัมพันธ์ในอาเซียนและทิศทาง ทุกวันนี้ แนวโน้มของอค์กรทั้งภาครัฐหรือเอกชน ต่างมีความจำเป็นสำหรับการใช้บริษัทประชาสัมพันธ์ที่มีความชำนาญเข้ามาช่วยวางแผนและกำหนดกลยุทธ์ในการทำประชาสัมพันธ์ รองรับการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศที่มีความเข้มข้นและซับซ้อนมากขึ้น


       ปัจจุบัน องค์กรต่างๆ มีการตื่นตัวเรื่อง AEC ค่อนข้างมาก โดยมีการจับมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ และมองหาโอกาสการ ขยายตลาดไปยังประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกันมากขึ้น การประชาสัมพันธ์จึงมีผลต่อเนื่องที่ต้องขยายตัวในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตามไปด้วย ผลจาก AEC ที่สำคัญก็ คือ เกิดการเคลื่อนย้ายการลงทุนของนักลงทุน ทั้งจากประเทศสมาชิกอาเซียนและการลงทุนจากประเทศที่ไม่ใช่สมาชิกอาเซียน ซึ่งการเข้ามาลงทุนของต่างชาติที่คาดว่าจะมีเพิ่มขึ้นนั้น ทำให้ความต้อง การใช้บริการบริษัทธุรกิจทางด้านการประชาสัมพันธ์นั้นน่าจะมีเพิ่มสูงขึ้น เพื่อการเป็นที่ปรึกษา กำหนดกลยุทธ์ทางการสื่อสารที่ตรงกับลักษณะของธุรกิจรวมถึงการสร้างเชื่อถือ ประชาสัมพันธ์ ภาพลักษณ์และแบรนด์ เปิดช่องทางข้อมูลข่าวสารและแบรนด์ขององค์กรให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย

       ดังนั้น ผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัทประชาสัมพันธ์ จะใช้โอกาสในการ AEC ที่จะขยายฐานธุรกิจไปยังอาเซียน จะต้องมีการศึกษาและเข้าใจลักษณะการดำเนินธุรกิจของแต่ละประเทศ การค้า การลงทุน การตลาด สภาพเศรษฐกิจ สื่อสารมวลชน สื่อโฆษณาและส่งเสริมการขาย เครือข่ายข้อมูล พฤติกรรมการบริโภค สื่อและการรับรู้ การใช้เครื่องมือทางการสื่อสารที่เหมาะสมในแต่ละประเทศ รวมถึงวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับรับมือกับการเข้าไปดำเนินธุรกิจอาเซียน ที่ปัจจุบันมีมูลค่าตลาดอยู่ที่ประมาณ 6,000 ล้านบาทและมีแนวโน้มที่จะการขยายตัวมากขึ้นตามลำดับ ซึ่งการประชาสัมพันธ์เป็นกลยุทธ์ที่มีความสำคัญต่อทุกภาคธุรกิจ ที่ต้องดำเนินการควบคู่กันไป ทั้งระดับประเทศ ระดับภูมิภาคอาเซียน และระดับสากล