11.03.56
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย บรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒนาผู้บริหารของสภากาชาดไทย “การสื่อสารเชิงกลยุทธ์เพื่อการบริหารภาพลักษณ์”
 
 
        สภากาชาดไทย จัดโครงการอบรม หลักสูตร การพัฒนาผู้บริหารฯ ของสภากาชาดไทย โดยได้เชิญ ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย บรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสื่อสารเชิงกลยุทธ์เพื่อการบริหารภาพลักษณ์องค์การ ณ อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ สภากาชาดไทย

        สภากาชาดไทย เป็นองค์กรสาธารณกุศลระดับชาติ ที่ได้มีการดำเนินงานเพื่อมนุษยธรรมตามหลักการกาชาดสากล เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสให้มีความเป็นอยู่ที่ดีได้ โดยมีพันธกิจ 1) การบริการทางการแพทย์และสุขภาพอนามัย 2) การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย 3) การบริการโลหิต 4) การส่งเสริมคุณภาพชีวิต ภายใต้ยุทธศาสตร์ 1) การบริการทางการแพทย์ และสาธารณสุขที่เป็นเลิศและครบวงจร 2) การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็ว 3) การพัฒนาและขยายบริการโลหิต ผลิตภัณฑ์จากพลาสมา และเซลล์ต้นกำเนิด 4) การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประเทศ และ 5) การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก

        การบริหารภาพลักษณ์ (Image Management ) คือ การจัดการที่เกี่ยวข้องกับ ภาพที่เกิดขึ้นในจิตใจของบุคคลหรือสาธารณชน ตามความรู้สึกนึกคิดที่มีต่อองค์กร สถาบัน บุคคล หรือผลงาน การดำเนินงาน อันเป็นผลมาจาก การได้รับประสบการณ์โดยตรงหรือประสบการณ์ทางอ้อมที่รับรู้ ภาพลักษณ์องค์กร (Corporate Image)ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐ เอกชน องค์กรการกุศล ต่างก็มีความสำคัญ เพราะภาพรวมทั้งหมดขององค์กรที่เกิดจาก ข้อมูล ข่าวสาร ประสบการณ์ ความรู้ความประทับใจ ความรู้สึก ต่อพฤติกรรมขององค์กร การบริหาร ผลิตภัณฑ์ การบริการและการสื่อสารการประชาสัมพันธ์จะมีบทบาทต่อภาพลักษณ์องค์กร

        การสื่อสารกลยุทธ์ในการบริหารภาพลักษณ์องค์กร จำเป็นต้องมีการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย ศึกษา รับรู้ความต้องการ ความคาดหวังของกลุ่มเป้าหมาย กำหนดทิศทางให้ชัดเจนถึงเป้าหมายในการสร้างภาพลักษณ์องค์กร การกำหนดแนวทางภาพลักษณ์และภาพลักษณ์ที่ต้องการ การกำหนดภารกิจหน้าที่ บทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน การสร้างสรรค์ โดยใช้ความคิดริเริ่มให้ตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด ความสม่ำเสมอ การวางเป้าหมายที่สอดคล้องต่อปัจจัยสภาพแวดล้อม สร้างความประทับใจ ด้วยคุณภาพที่แท้จริง กับกลุ่มเป้าหมายหลัก กลุ่มเป้าหมายรอง ชุมชน สาธารณชนและสังคม ด้วยประเด็นที่ชัดเจนเหมาะสมกับคุณลักษณะขององค์กร ภารกิจ ยุทธศาสตร์ ความคาดหวังของสังคมและกลุ่มเป้าหมายทางการสื่อสาร มีการติดตามประเมินผลการสื่อสารเพื่อปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา มีแผนรับมือกับวิกฤต และการสร้างกระบวนการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่มีประสิทธิภาพ


        ในการอบรมครั้งนี้ ได้มีผู้บริหารจากสภากาชาดไทยจากสายงานต่างๆ อาทิ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสัมพันธ์สำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์นโยบายและแผน ผู้ตรวจการ หัวหน้าฝ่ายพยาบาล หัวหน้าฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชีหัวหน้าฝ่ายพัสดุทางการแพทย์และทั่วไป หัวหน้าฝ่ายบริการคลินิก หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หัวหน้าฝ่ายจ่ายโลหิตและผลิตภัณฑ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนากิจกรรมการจัดหารายได้และระบบข้อมูล หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ และหัวหน้าฝ่ายสถานสงเคราะห์ เป็นต้น

        การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว ประกอบด้วยการบรรยาย หลักวิชาการ เกี่ยวกับภาพลักษณ์องค์กร เทคนิค วิธีการ ฝึกปฏิบัติ การวางแผน ในการบริหาร แก้ไขปัญหา และการเรียนรู้จากกรณีศึกษา รวมถึงการสรุปผลจาก ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ ได้พัฒนาทักษะมาใช้เป็นแนวทาง สำหรับการสื่อสารเชิงกลยุทธ์เพื่อการบริหารภาพลักษณ์ การพัฒนาผ่านช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม สำหรับความร่วมมือในการบริหารภาพลักษณ์องค์กรของสภากาชาดไทย ต่อไป