12.03.56
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมจัดงานเสวนา “ PR นำพาองค์กรสู่ AEC ” ได้รับความสนใจจากCEO ผู้บริหารองค์กร แวดวงประชาสัมพันธ์ / สื่อสารการตลาด / สื่อมวลชน ร่วมงาน กว่า 500 คน
 
 
        ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดียิ่ง ในการจัดเสวนา จะ PR อย่างไรให้โดนใจสื่อ? ครั้งที่ 8 ตอน “ PR นำพาองค์กรสู่ AEC จัดโดย น.ส.พ.ฐานเศรษฐกิจ ร่วมกับ สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย และ สมาคมประชาสัมพันธ์โรงแรม เปิดให้ผู้สนใจเข้าฟังโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีมากจากทั้ง CEO ผู้บริหารระดับสูง ผู้ปฏิบัติงานทางด้านประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร จากองค์กรทั้งภาครัฐ/เอกชน นักวิชาการ นักการตลาด สื่อสารมวลชน เจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการธุรกิจในสาขาต่างๆ และสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมงานเสวนาดังกล่าว กว่า 500 คน ซึ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์จนต้องขยายห้องเพื่อรอบรับผู้สนใจอย่างคับคั่ง ณ ห้องคอนเวนชัน A - B โรงแรมแอมบาสซาเดอร์


        ในงานดังกล่าว ผู้เสวนา ประกอบด้วย ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ: นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย นักวิชาการและที่ปรึกษาทางด้านการสื่อสารแบบบูรณาการ ที่มีผลงานมากมาย /เอิร์ธ สายสว่าง :นายกสมาคมประชาสัมพันธ์โรงแรม ผู้เชี่ยวชาญด้านประชาสัมพันธ์ทางด้านสังคมและท่องเที่ยวมาอย่างยาวนาน /ดร.รุ่งทิพย์ โชติณภาลัย: บรรณาธิการข่าวรายการเศรษฐกิจ/ ผู้ประกาศสถานีโทรทัศน์ THAI PBS และอาจารย์พิเศษ ทางด้านนิเทศศาสตร์ /สายสวรรค์ ขยันยิ่ง: ผู้ประกาศและผู้ดำเนินรายการเรื่องเด่นเย็นนี้ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 และมีประสบการณ์ด้านสื่อสารองค์กร /ดำเนินรายการ โดย ชัยวัฒน์ วนิชวัฒนะ: บรรณาธิการอาวุโส น.ส.พ.ฐานเศรษฐกิจ ผู้คลุกคลีในวงการข่าว ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ที่สั่งสมประสบการณ์ในการเป็นสื่อมาอย่างต่อเนื่อง

        งานนี้ ผู้ร่วมเสวนา ได้กล่าวเกี่ยวกับการรับมือทางด้านประชาสัมพันธ์ภายใต้กรอบ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC : Asean Economics Community ที่จะเริ่มในปี 2558 นี้ เพื่อดำเนินการให้เกิดประโยชน์, อำนาจต่อรอง กับคู่ค้า การนำเข้า ส่งออก การสื่อสารข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ในอาเซียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสำหรับการสื่อสาร พัฒนาทางธุรกิจขององค์กร ให้เกิดการบูรณาการเข้าด้วยกันทั้งอาเซียนและเวทีเศรษฐกิจโลก

        กระแสของประชาคมอาเซียนที่มีสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ที่มีประเทศไทยรวมอยู่ด้วย สื่อมวลชนและ PR ก็มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าด้านอื่น ต่อการมีบทบาทสำหรับการ ก้าวเข้าสู่ความร่วมมือในมิติใหม่ ในการสร้างความแข็งแกร่งทางของแบรนด์ เพื่อให้มีความเจริญมั่งคั่งและแข่งขันกับองค์กรในภูมิภาคนี้ได้

        ในวงเสวนานี้ ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ได้แสดงความเห็นที่มีต่อประเทศไทยกับการเข้าสู่ AEC ว่า “นับสิ่งที่ดี เพราะเป็นความร่วมมือ ตามแนวโน้มการแข่งขันของโลก ในการแข่งขันแบบรวมพลัง ซึ่งต้องเกิดแน่นอน ไม่ว่าจะเกิดเมื่อใดก็ตาม ขณะเดียวกันทำให้ข้อมูลข่าวสารขององค์กร มีพื้นที่ในการเผยแพร่รับรู้มากขึ้น เราเองก็ได้เรียนรู้ ข้อมูล ข่าวสาร จากประเทศต่างๆ ถือเป็นโอกาสระหว่างกัน มากยิ่งขึ้น” ในส่วนของความเปลี่ยนแปลง ผลกระทบต่อ การทำงานของสื่อ และ PR นั้น “จะเห็นได้ว่า เนื้อหามากขึ้น ทำให้เราต้องแยกแยะ ศึกษาข้อมูลความเคลื่อนไหวในธุรกิจเดียวกัน ทั้งในและนอก AEC ศึกษาประเทศต่างๆ องค์กรที่เกี่ยวข้อง เน้นศึกษาข้อมูลเชิงกว้างและเชิงลึก (กว้าง=รู้ว่ามีข่าวสารอะไร เกิดอะไรขึ้น / ลึก=รู้ที่มาที่ไป รู้ว่าควรทำอย่างไรต่อ เมื่อกลุ่มเป้าหมายเยอะขึ้น เราก็ต้องรู้จักกันให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เปิดช่องทางทั้งในด้านการรับ และการส่งให้มากขึ้น” สำหรับผลกระทบกับการ PR นั้น PR และองค์กร “จะต้องทำความเข้าใจกับนโยบาย ทิศทาง เป้าหมาย ขององค์กรเรื่อง AEC แสวงหาช่องทาง ทางการสื่อสาร ภาครัฐ-เอกชน ของแต่ละประเทศที่เรา ต้องเกี่ยวข้อง ควบคู่ไปกับการสร้างฐานข้อมูล ทำความรู้จัก สร้างความคุ้นเคย การแนะนำตัว การเปิดช่องทางความสัมพันธ์”

        โดยจะเห็นได้ว่า ปริมาณสื่อ ข่าวสาร และ ผู้รับสารที่เพิ่มขึ้น “ต้องมีการรับมือด้วยการตัดสินใจ สรุปว่าอะไรจะทำแบบกว้าง อะไรจะทำแบบ Focus เพื่อความชัดเจน มีระบบกลั่นกรองข้อมูล ทั้งด้านรับและส่ง จัดระบบ และต้องจัดลำดับ (อย่างแรก รู้ว่า อะไรอยู่ที่ไหน / อย่างที่สอง รู้ว่าจะต้องทำอะไรก่อน / อย่างที่สามคือรู้ที่จะดำเนินกลยุทธ์ทางการสื่อสาร เหมาะสม เพียงพอ )” สำหรับประเด็นความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมนั้น “เรื่องวัฒนธรรมนับว่ามีผลอย่างยิ่ง ต้องเรียนรู้ไม่เพียงแต่เรื่องวิถีชีวิต ความเชื่อ ความเป็นอยู่เท่านั้น แต่ต้องเข้าใจวัฒนธรรมการบริโภคข่าวสาร รู้ว่าในแต่ละพื้นที่สิ่งใด มีอิทธิพล หรือผลต่อความคิด” สิ่งที่เห็นว่า จำเป็นที่สุด สำหรับสื่อ หรือ PR ต้องทำด่วนที่สุด เพื่อรับมือกับ AEC “ เรื่องด่วน ก็คือ การวิเคราะห์สถานะ องค์กร แบรนด์ ว่าเกี่ยวข้องกับ AEC มากน้อย อย่างไร ในฐานะอะไรบ้าง วิเคราะห์ ความเร่งด่วน ดูว่าเราต้องเตรียมอะไรบ้าง มีศักยภาพเพียงพอไหม ต้องทำอะไรต่อ แล้วตัดสินใจทันที ไม่รอ กำหนดแนวทางที่ชัดเจน” การปรับตัวในทำงาน PR ใน AEC องค์กรเล็ก – ใหญ่ “ ในหลักการแล้ว ไม่ต่างกัน แต่ใช้วิธีการไม่เหมือนกัน แล้วแต่ขอบข่ายภารกิจ และทรัพยากรที่มี ต้องใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า”

        ท้ายที่สุดแล้ว “สื่อ หรือ PR จะต้องจับมือกัน เพื่อให้ประเทศไทย โดดเด่น ใน AEC สื่อ และ PR เป็นสิ่งที่คู่กัน และเอื้อกันอยู่แล้ว ซึ่งต่อไปคงไม่ใช่เฉพาะสื่อ และ PR ไทย อย่างเดียว แต่รวมถึง สื่อ และ PR ของอาเซียน สื่อ และ PR ของไทยจะต้องร่วมมือกันเผยแพร่ เรื่องราวดีดีของไทย ไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็ตาม ยังมีข่าวดีอีกมาก ที่รอให้เกิดทั้งภาพลักษณ์และโอกาสทางธุรกิจของประเทศไทย”

        นอกจากนี้ ผู้ร่วมเสวนา ยังได้นำเสนอประเด็น ข้อคิดเห็น คำแนะนำสำหรับ ผู้ทำงาน องค์กร กรณีศึกษา ตัวอย่าง บทสรุปและคำแนะนำสำหรับการทำงานของ PR องค์กร และสื่อ ในประเด็นที่หลากหลายและเป็นประโยชน์ขององค์กรธุรกิจ ไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือใหญ่ต่างก็ต้องเตรียมความพร้อมรับมือกันอย่างเลี่ยงไม่ได้ ประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่า ทั้งสื่อ และประชาสัมพันธ์ขององค์กรต่างๆ จะมีวิธีการจัดการอย่างไรให้องค์กรมีศักยภาพที่สามารถรับมือการแข่งขันได้ ที่อาจกล่าวได้ว่ามีหลากหลายปัจจัย ต่อความสำเร็จที่ในการก้าวเข้าสู่ AEC ที่กำลังจะมาถึงในระยะเวลาอันใกล้นี้

        ขณะเดียวกันผู้เข้าร่วมงาน เสวนา ที่ประกอบด้วย PR นักวิชาการ นักสื่อสาร จากหลายวงการ และสื่อมวลชน ต่างให้ความสนใจกับกิจกรรมดังกล่าว และถือเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกัน ร่วมพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้เป็นอย่างดี สำหรับผู้ที่พลาดงานนี้คงต้องรอ เสวนา ในครั้งต่อไป "จะ PR อย่างไรให้โดนใจสื่อ?” ครั้งที่ 9 ในโอกาสต่อไป