11.02.56
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมรายการ “ รอบรู้อาเซียน ” ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 11 นำเสนอวิสัยทัศน์ “ ประชาสัมพันธ์ไทยใน AEC”
 
 >> ชมรายการ รอบรู้อาเซียน ตอน ประชาสัมพันธ์ไทยกับประชาคมอาเซียน
        ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมรายการและให้สัมภาษณ์ในรายการ“ รอบรู้อาเซียน ” รายการโทรทัศน์เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนเพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่มีคุณภาพและเกิดเป็นประโยชน์ ผลิตรายการและเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์ ดำเนินรายการโดย คุณณัฐพงษ์ ธีรภัทรานนท์

        ในรายการดังกล่าว นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ได้กล่าวถึง ประชาสัมพันธ์ไทยใน AEC ว่า การเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)ในปี 2558 ซึ่งจะเปิดให้ประชากรในกลุ่มประเทศอาเซียน 10 ประเทศ รวมกันเป็นหนึ่งเดียว มีประชากรรวมกันถึงกว่า 600 ล้านคน ซึ่งนับว่าใกล้เข้ามาทุกที ที่กลุ่มประเทศในอาเซียนจะไหลเข้าไปในจุดที่เป็นโอกาส เพราะฉะนั้น การนับถอยหลังไปยังเวลาที่เหลืออยู่ จึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง ที่ทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจของไทยก็ควรต้องเตรียมพร้อมต่อการรับมือ และแสวงหาโอกาสที่เหมาะสม ให้เป็นประโยชน์กับหน่วยงาน องค์กรและภาพรวมของประเทศให้มากที่สุด

        สิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือการเข้าถึงสำหรับ ต่าง ๆ ในกลุ่มอาเซียน อย่างจริงจัง เครื่องมือที่สำคัญที่สุดก็คือการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร การพบปะ การแสวงหาเครือข่ายการจัดทำสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับลักษณะ วิธีการบริโภคข่าวสาร ด้วยการวิเคราะห์ที่ลึกซึ้ง และมีข้อมูลเชิงลึกที่พอเพียง จะเป็นสิ่งที่ทำให้การเข้าถึงประเทศต่าง ๆ ในกลุ่มอาเซียน แต่ต้องมีการกำหนดพื้นที่ที่ชัดเจน ศึกษา ทั้งแนวกว้างและแนวลึกเพื่อวางกระบวนการสื่อสาร        การที่ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งหลายฝ่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงภาคประชาชนเอง ต่างก็เตรียมหาแผนการรองรับ อาทิ การเรียนรู้ภาษา การพัฒนาฝีมือ หรือแม้กระทั่งเร่งผลักดันประเทศทางด้านขีดความสามารถที่หลากหลายในอาเซียน ซึ่งการบูรณาการความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญการและเครือข่าย ต่างๆ เข้าด้วยกัน ซึ่งจะทำให้ในแต่ละภาคส่วนและประเทศไทยแข็งแรงมากยิ่งขึ้น

        ดังนั้น ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ได้มีการขับเคลื่อน การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่ผ่านมา ด้วยการจัดกิจกรรมกับสมาชิก องค์กรเครือข่ายต่างๆเพื่อร่วมกันสร้างการเรียนรู้ การทำความเข้าใจ การกำหนดแนวสำหรับปรับตัว สร้างวิธีการรับมือ ด้วยการดำเนินการเชิงรุก ทั้งในรูปแบบของการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ / การจัดเวทีเสวนา / สัมมนา / ระดมสมอง / การดูงาน / การประชุมพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น / การร่วมจัดทำกรอบยุทธศาสตร์ / การจัดทำบทความ ข้อมูล ข่าวสาร ทั้งเอกสารหนังสือ สิ่งพิมพ์ และข้อมูลที่น่าสนใจผ่าน Social Media / การจัดหลักสูตรอบรม เพื่อพัฒนา สร้างองค์ความรู้ ทักษะ ความชำนาญที่เพิ่มขึ้น มาอย่างต่อเนื่อง

        สำหรับการวิเคราะห์ทิศทางของการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ในปี 2556 จนถึงปี 2558 นี้จะไปในทิศทางของการแข่งขันด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น ท่ามกลางการสื่อสารที่รวดเร็ว ผู้บริโภครับข้อมูลข่าวสารที่ ตรวจสอบข้อมูลได้ตลอดเวลามีความหลากหลาย และทุกอย่างรอบตัวเป็นสื่อได้ทั้งหมด และอาจต้องเผชิญกับปัญหาของข้อมูลที่อัดแน่นและมากเกินไป

        สมาประชาสัมพันธ์ไทย ให้ความสำคัญและสนับสนุน แนวคิดในการบูรณาการ และการสื่อสารระหว่างกันของเครือข่ายประชาคมอาเซียน นับเป็นเรื่องที่ดี เป็นทั้งโอกาส และช่วงเวลาของการปรับตัวและรับมือ การพัฒนาของหน่วยงานด้านประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร สื่อสารการตลาด บริหารแบรนด์ และการสื่อสารในทุกภาคส่วน เราอาจจะมีข้อมูลข่าวสาร ความเชี่ยวชาญ แต่ยังไม่ได้นำมากำหนดกรอบการดำเนินงานร่วมกัน จึงเป็นโอกาสดี ทั้งด้านเศรษฐกิจ และสังคม รวมถึงในการเผยแพร่เอกลักษณ์ของไทย ศิลปวัฒนธรรมการท่องเที่ยว ให้ทั้งอาเซียน หรือเวทีโลกได้รับรู้ และเกิดการต่อยอด ขยายผลได้มากขึ้น

        ในส่วนของการดำเนินการนั้น แนวทางและวิธีดำเนินงาน ได้แก่ การศึกษาธรุกิจ ประเภทเดียวกันในอาเซียน การเรียนรู้สื่อ ความสนใจ ของการรับสื่อในแต่ละประเทศการติดตามวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารให้ทันสมัย ทันเหตุการณ์อยู่ตลอดเวลา ศึกษา ทำความเข้าใจ รู้นโยบายขององค์กร การเร่งสร้างเครือข่าย การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง และท้ายที่สุดก็คือการกำหนดกลยุทธ์ วิธีการสื่อสารที่เหมาะสมกับประเภทของธุรกิจ หรือแต่ละลักษณะงานในแต่ละอุตสาหกรรม โดยไม่ลืมที่จะช่วยกันเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย ให้ปรากฏในเวทีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

...................................................................................................................................................................

สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย : การรวมตัวของ ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ ผู้บริหารงานประชาสัมพันธ์ - สื่อสารองค์กร นักการตลาด นักโฆษณา นักสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ผู้บริหารสื่อสารมวลชน สื่อกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ สื่อดิจิทัล กิจการโทรคมนาคม รวมถึงเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากภาครัฐและเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมวิชาชีพสาขาดังกล่าวทั้งในระดับบริหารและผู้ร่วมอาชีพได้ร่วมพัฒนาการแนวคิดหลักให้สอดคล้องกับวิวัฒนาการทางสังคมเทคโนโลยี พัฒนาการต่างๆ ที่เกิดขึ้น สร้างเป็นเครือข่ายการสื่อสารแบบบูรณาการเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศไทยทั้งด้านการสื่อสาร ภาพลักษณ์ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม