23.01.56
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมประชาพิจารณ์ “ทิศทางโทรคมนาคมไทยเมื่อเข้าสู่ยุค 3G และ 4G”กับคณะกรรมาธิการฯสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน
 
        คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎรร่วมกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้จัดการประชาพิจารณ์ เรื่อง “ทิศทางโทรคมนาคมไทยหลังสิ้นสุดระบบสัมปทานเมื่อเข้าสู่ยุค 3G และ 4G”โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนและทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขของการพัฒนาอุตสาหกรรมกิจการโทรคมนาคม ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการอาคารรัฐสภา

        ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย พร้อมด้วย คุณศุภอัชฌ์ ชาตรูปะวณิช กรรมการบริหารฯ ในฐานะ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการฯได้เข้าร่วมในการประชาพิจารณ์ เรื่อง“ทิศทางโทรคมนาคมไทยหลังสิ้นสุดระบบสัมปทานเมื่อเข้าสู่ยุค 3G และ 4G” ร่วมกับผู้บริหารและผู้แทนจากองค์กรทางด้านการสื่อสารโทรคมนาคม นักวิชาการ สื่อสารมวลชน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่ให้ความสนใจเข้าร่วมงานโดยมีคุณวัชระ เพชรทอง รองประธานคณะกรรมาธิการคนที่หนึ่งกล่าวรายงาน คุณศุภชัย ศรีหล้า ประธานคณะกรรมการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แทนราษฎรเปิดการประชาพิจารณ์ จากนั้นเป็นการอภิปราย“ทิศทางโทรคมนาคมไทยหลังสิ้นสุดระบบสัมปทานเมื่อเข้าสู่ยุค 3G และ 4G” โดยพ.อ.ดร. เศรษฐพงค์มะลิสุวรรณ รองประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคมกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช)และประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.)ดร.สุทธิพล ทวีชัยการกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช)รองศาสตราจารย์สุธรรม อยู่ในธรรม อดีตคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กทช) และคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าคุณสุภัทรา นาคะผิด อนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม กสทช.คุณรุจิระ บุนนาค ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรวุธ กิจกุศลผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ซึ่งได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันเพื่อร่วมประชาพิจารณ์แสดงความคิดเห็น ตลอดจนแนวทางแก้ไข และในช่วงท้ายของกิจกรรมผู้ช่วยศาสตราจารย์อารยา สิงห์สงบ คณบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพได้เป็นผู้สรุปผลที่ได้จากการประชาพิจารณ์ ครั้งนี้

        ทั้งนี้ ผลเนื่องมาจากคลื่นความถี่โทรศัพท์เคลื่อนที่ความถี่ 1800 MHz ซึ่งบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ได้รับสัมปทานจะหมดอายุในเดือนกันยายน 2556 ซึ่งมีผู้ใช้บริการประมาณ 18 ล้านราย ที่ควรหาแนวทางดำเนินการที่เหมาะสม

        การจัดทำโครงการประชาพิจารณ์ดังกล่าวนับว่ามีส่วนสำคัญสำหรับการเป็นแนวทางอันจะนำไปสู่การพัฒนาด้านการสื่อสารมวลชน และการบริหารเครือข่ายโทรคมนาคมของประเทศในอนาคตต่อไป