19.01.56
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมกับ จังหวัดแม่ฮ่องสอน, NECTECH จัดประชุมเสวนา ร่างกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน พร้อมรับ AEC
 
       จังหวัดแม่ฮ่องสอน ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (NECTECH) สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง จัดการประชุมเสวนาบรรยาย อภิปราย ระดมสมอง ร่วมกันร่างกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน รวมถึงการเตรียมพร้อมกับการรับมือภายใต้ความร่วมมือตามกรอบเวทีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ภายใต้ แนวคิด “MHS is where culture and nature converge : แม่ฮ่องสอนเมืองที่ธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรมมาพบกัน" ณ หอประชุม ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

       ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ได้บรรยายพิเศษ หัวข้อ “การสื่อสารและสร้างคุณค่าแบรนด์ กับการพัฒนาสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” โดยได้รับการต้อนรับอย่างดีจาก คุณนฤมล ปาลวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน / คุณสุทธา สายวาณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน / ดร.กว้าน สีตะธนี รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ / ดร.ศุภกร สิทธิไชย หัวหน้าโครงการแม่ฮ่องสอนไอทีวัลเลย์ เป็นต้น รวมถึงมีการบรรยายพิเศษโดย ดร.วิรัช ศรเลิศล้ำวาณิช ผู้อำนวยการ Thai Computational Linguistics Laboratory, NICT Asia Research Center หัวข้อ “แนวคิดทางด้านดิจิทัลกับการพัฒนาการท่องเที่ยว” และการบรรยายจาก อาจารย์นภนต์ คุณะนิติสาร คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม หัวข้อ “แนวทางการจัดทำเว็บไซต์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลและส่งเสริมการท่องเที่ยว” นอกจากนี้ ยังมี เสวนา หัวข้อ “แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อร่างกรอบการพัฒนา” ระหว่าง นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน / ผอ. ททท. สำนักงานแม่ฮ่องสอน / ผอ. ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดแม่ฮ่องสอน / นายก อบจ.แม่ฮ่องสอน / นายก เทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอนหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเสวนา โดย คุณ อรรถกร ศิริสุวรรณ ซึ่ง นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมระดมสมอง แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ให้ข้อเสนอแนะ กล่าวสรุปการสัมมนาครั้งนี้ด้วย เพื่อที่จะได้วางกรอบการดำเนินให้บรรลุเป้าหมายแม่ฮ่องสอนเที่ยวได้ทั้งปี “MHS is where culture and nature converge : แม่ฮ่องสอนเมืองที่ธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรมมาพบกัน" และการเตรียมพร้อมกับการรับมือภายใต้กรอบ AEC โดยมี NECTECH เป็นผู้ดำเนินงานและประสานงานโครงการนี้


       นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ยังได้จัดให้เจ้าหน้าที่สำนักงานจังหวัดให้ข้อมูล เพื่อศึกษา เกี่ยวกับสถานที่สำคัญ หน่วยงานทางด้านเศรษฐกิจ แหล่งท่องเที่ยว ในการแลกเปลี่ยนมุมมองกับชุมชน ผู้ประกอบการ และสื่อมวลชนเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เป็นรูปธรรมต่อไป ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

       จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นเมืองในหุบเขา มีความโดดเด่นหลายลักษณะ โดยเฉพาะสภาพภูมิประเทศ ล้อมรอบด้วยภูเขาสลับซับซ้อนทอดขนานไปกับทิวเขาถนนธงชัย และทิวเขาแดนลาว มีทิวทัศน์สวยงามตามธรรมชาติของเทือกเขาสลับซับซ้อนและป่าไม้นานาพันธุ์ ถูกปกคลุมด้วยหมอกตลอดทั้งปี ได้ชื่อว่า เมืองสามหมอก มีความงามที่หลากหลายทั้งด้านธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม ของของประชากรจากหลายกลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งได้รับความสนใจทั้งด้านการท่องเที่ยว การลงทุน และมีความพร้อมทางด้านการเติบโตอีกหลายด้านโดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งต้องอาศัยการวางกรอบยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมในแต่ละด้าน เพื่อรองรับสภาวะดังกล่าวต่อไป