23.12.55
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ งานสมโภชและฉลอง ๑๐๑ ปี “ละครวังสวนกุหลาบ” ณ วังสวนกุหลาบ พระราชวังดุสิต
 
       สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรงานฉลอง ๑๐๑ ปี “ละครวังสวนกุหลาบ” โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดงานภายในบริเวณ วังสวนกุหลาบ พระราชวังดุสิต

       “ละครวังสวนกุหลาบ” ได้รับการยกย่องกันว่าเป็นสถาบันฝึกหัดละครแบบหลวงที่ดีที่สุด ทั้งยังส่งต่อแบบแผนนาฏศิลป์ในราชสำนักรัชกาลที่ ๒ มาถึงปัจจุบัน ในวาระ ๑๐๑ ปี ของการก่อตั้งสำนักละครวังสวนกุหลาบ ศิษย์นาฏศิลป์ร่วมฉลองโดยจัดแสดงละครหญิงล้วนตามแบบแผนในอดีตของการเป็นคณะละครที่สืบทอดแบบแผนการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย และรูปแบบการแสดงมาจากราชสำนัก ที่แวดวงศิลปวัฒนธรรมให้การยอมรับและยึดถือว่าดนตรีและนาฏศิลป์ที่เกิดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ล้วนมีความสมบูรณ์ งดงามและอ่อนช้อยเป็นอย่างยิ่ง


       ในการจัดงานครั้งนี้ได้มีการเชิญบุคคลสำคัญจากภาคส่วนต่างๆ เข้าร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาท และร่วมงาน อาทิ ฯพณฯ องคมนตรี / ผู้บริหารงานในพระองค์ / ผู้บริหารภาครัฐ / ผู้บริหารจากภาคเอกชน / สถาบันการศึกษา / ทูต และผู้นำจากองค์กรหลายภาคส่วน โดย ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย และอาจารย์ศรีสุดา ธรรมบำรุง กรรมการสมาคมฯ ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาท ในการเสด็จพระราชดำเนินฯ ครั้งนี้ด้วย

       การจัดงานครบรอบ ๑๐๑ ปี ของคณะละครวังสวนกุหลาบ เผยแพร่คุณูปการของคณะละครวังสวนกุหลาบที่ มีต่อวงการนาฏศิลป์ไทยให้รุ่นหลังได้รับรู้และภาคภูมิใจในภูมิปัญญาของครูอาจารย์ด้านนาฏศิลป์ไทย ที่ได้สร้างสรรค์ และสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมแขนงนี้มาตั้งแต่โบราณกาล จวบจนถึงปัจจุบัน สำหรับกิจกรรมในการฉลอง เป็น การแสดงละครใน เรื่อง “อุณรุท” ชุด ศุภลักษณ์อุ้มสม ในครั้งนี้ภายใต้การดำเนินงานและการสนับสนุนจาก สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง และ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ซึ่งการจัดแสดงได้รับพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดงานภายในบริเวณวังสวนกุหลาบ พระราชวังดุสิต โดยจัดเวทีกลางแจ้ง สนามหญ้าที่อยู่ระหว่างพระตำหนักกับท้องพระโรง โดยผู้ร่วมงานได้มีโอกาสเรียนรู้ประวัติศาสตร์ด้วยการรับชมนาฏศิลป์ไทยในสถานที่ที่มีการฝึกหัดนางละครในสมัยรัชกาลที่ ๖ และเป็นสถานที่เดียวกับที่พระราชวงศ์ในสมัยนั้นทอดพระเนตร

       นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมด้านวิชาการ การเสวนาของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านนาฏศิลป์ไทย อาทิ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์ ราชบัณฑิต, ดร.สิริชัยชาญ ฟักจำรูญ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และอาจารย์ประเมษฐ์ บุณยะชัย ผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ไทย รวมไปถึง การจัดนิทรรศการ เรื่อง “นาฏศิลป์ไทย” ซึ่งผู้เข้าชมจะได้เกร็ดความรู้ทางประวัติศาสตร์ ทั้งในเรื่องของเครื่องแต่งกายของตัวละคร และเครื่องดนตรี ที่ใช้ประกอบกันขึ้นเป็นละครวังสวนกุหลาบ ซึ่งหลายชิ้นได้ผ่านการใช้งานจริงมาแล้ว โดยครูบาอาจารย์ และนางละครในครั้งก่อน

       ละครใน เรื่อง “อุณรุท” เป็นเรื่องเก่าแก่ มีเค้าโครงเรื่องมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา และเชื่อว่ามาจากอินเดีย และนำมาเป็นวรรณกรรมไทย ในสมัยรัชกาลที่ ๑ ซึ่งละครในเรื่องนี้มีกระบวนท่าร่ายรำที่งดงาม มีชั้นเชิง และมีอรรถรสในการรับชมโดยกระบวนท่ารำสืบทอดมาจากวังสวนกุหลาบ ซึ่งวังสวนกุหลาบก็สืบทอดมาจากละครหลวงในรัชกาลที่ ๔ และละครหลวงในรัชกาลที่ ๔ ได้สืบทอดมาจากละครหลวงมาแต่ครั้งรัชกาลที่ ๒ ทั้งนี้ กิจกรรม ๑๐๑ ปี “ละครวังสวนกุหลาบ” ในครั้งนี้ นับเป็นโอกาสดีของชาวไทย เพราะโอกาสที่จะจัดทำละครในมีน้อย เนื่องจากละครใน เป็นละครที่เกิดขึ้นในพระราชฐาน จึงเป็นละครที่มีระเบียบแบบแผนของละครใน ทั้งศิลปะของการรำอันสวยงาม ขนบประเพณี เพลงร้อง เพลงดนตรี ของละครที่เคร่งครัด รักษาความสุภาพทั้งบทร้องและเจรจา มีความประณีต สวยงาม เพื่อให้ชาวไทยได้ซึมซับและเกิดความภาคภูมิใจและความหวงแหนในศิลปวัฒนธรรมประจำชาติ อันสูงค่ามากยิ่งขึ้น