6.11.55
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมกับ สสส. จัดโครงการเชิงปฏิบัติการสร้างองค์ความรู้ CSR ให้กับนักสื่อสารเพื่อสร้างสุขภาวะให้กับสังคม
 
       สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดย สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม เครือข่ายเครือข่ายปฏิบัติการ CSR for Thailand นำ สมาชิกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย นักวิชาการ นักประชาสัมพันธ์ - สื่อสารองค์กร / สื่อสารการตลาด / โฆษณา / สื่อสารมวลชน จัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้ CSR ใน โครงการ “ PRThailand : CSR Knowledge for Happy Society : สร้างองค์ความรู้ เพื่อสุขภาวะให้กับสังคม ”

       ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย กล่าวว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดองค์ความรู้ ทางด้าน CSR และสนับสนุนแนวความคิด การสร้างสังคมที่มีสุขภาวะนั่นคือ การที่สมาชิกในสังคมมีสำนึกความรับผิดชอบทั้งต่อสังคม ครอบครัว เพื่อนบ้าน ตั้งแต่ใกล้ตัว จนถึงสังคมวงกว้างและสิ่งแวดล้อม ซึ่งการจะหล่อหลอมให้คนในสังคมได้เห็นความสำคัญและปฏิบัติในเรื่องเหล่านี้เป็นปกติ จะต้องมีการให้ความรู้และสื่อสาร ผ่านช่องทางสื่อสารมวลชนต่างๆ รวมถึง ผ่านการปฏิบัติจริงของกลุ่มคนในสังคมด้วย ดังนั้น สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย จึงได้จัดกิจกรรม “ PRThailand : CSR Knowledge for Happy Society : สร้างองค์ความรู้ เพื่อสุขภาวะให้กับสังคม ” ร่วมกับ สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม เครือข่ายเครือข่ายปฏิบัติการ CSR for Thailand , สสส. จัดกิจกรรมการส่งเสริมให้มีการนำแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมไปปฏิบัติในกลุ่มของนักการสื่อสารทั้งในธุรกิจ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และบริษัทจดทะเบียน ในภาคธุรกิจต่างๆ รวมถึงองค์กรภาครัฐ ให้มีพื้นฐานความเข้าใจที่ถูกต้องชัดเจนมากกว่าเดิม ให้เกิดผลดีต่อสังคมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว


       กิจกรรมหลักในครั้งนี้ได้จัดขึ้นเพื่อความเข้าใจและเข้าถึงชุมชนและสังคม ภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้คนที่อยู่ในแวดวงของการสื่อสาร ที่เป็นทั้งผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติที่ต้องส่งสารต่อออกไปได้ เห็นความสำคัญในการการส่งเสริมให้สังคมมีการสร้าง และกระจายความรู้เรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม ไปยังกลุ่มธุรกิจ และกลุ่มต่างๆ ที่สนใจเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมอยู่แล้ว เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ สมาชิกในสังคมมีความตื่นตัว เกิดการบอกต่อ เพื่อการปฏิบัติอย่างถูกต้องอย่างต่อเนื่อง และแพร่หลายกลายเป็นค่านิยมและวัฒนธรรมที่เหมาะสม จากการศึกษาในพื้นที่จริง การสัมภาษณ์ การสังเกตุการณ์ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม กับกลุ่มนักวิชาการ นักประชาสัมพันธ์ คนทำโฆษณา นักการตลาด สื่อสารมวลชน โดยได้รับเกียรติจาก คุณศิริชัย สาครรัตนกุล ที่ปรึกษาสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม / คุณสุกิจ อุทินทุ รองประธาน CSR Club ประธานเครือข่ายปฏิบัติการ CSR 4 Thailand/รองประธาน CSR กลุ่มบริษัท Minor และ คุณนงค์นาถ ศรีสกุล ห่านวิไล ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ เนชั่นบอรดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมเสวนากับ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย

       ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งเป็นทั้งนักประชาสัมพันธ์ นักโฆษณา นักสื่อสารการตลาด นักเขียน สื่อสารมวลชน และ ผู้แทน สสส.ได้ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้การสังเกตุการณ์ / เก็บข้อมูล / สรุปความรู้ มีกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้แทน สสส ในประเด็นด้าน CSR และการสื่อสารกับชุมชน เพื่อการพัฒนาสุขภาวะที่ยั่งยืน มีการสังเคราะห์ ความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งด้าน CSR และการสื่อสารกับชุมชน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในมุมความสุขของเจ้าของพื้นที่ นักท่องเที่ยว ข้อเสนอและการพัฒนาในรูปแบบที่เหมาะสม

       สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย หวังว่า กิจกรรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้ CSR ใน โครงการ “ PRThailand : CSR Knowledge for Happy Society : สร้างองค์ความรู้ เพื่อสุขภาวะให้กับสังคม ” จะเป็นกิจกรรมที่มีส่วนทำให้ นักการสื่อสาร มีความเข้าใจแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างถูกต้องมากขึ้น เป็นการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนความรู้ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น และมีแนวทางปฏิบัติสำหรับนักการสื่อสาร เพื่อพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนต่อไป

       ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองการเข้าร่วมกิจกรรม ได้ที่ สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย โทร 081-939-9964 / e-mail : tpra.prthailand@gmail.com