02.01.56
 
พิธีพระราชทานรางวัลเกียรติคุณบุคคล หน่วยงานและโครงการดีเด่นของชาติ
 
        พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ โดยโปรดเกล้าฯ ให้คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ นำบุคคล ผู้แทนหน่วยงานและโครงการดีเด่นของชาติ เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ รางวัลเกียรติคุณบุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติประจำพุทธศักราช ๒๕๕๕ ซึ่งจัดโดย สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ

        พิธีพระราชทานรางวัลเกียรติคุณบุคคล หน่วยงานและโครงการดีเด่นของชาติ ประจำพุทธศักราช ๒๕๕๕ นี้ ผู้เข้าเฝ้าฯ ประกอบด้วย พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา รองนายกรัฐมนตรี และประธานกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ / นายธงทอง จันทรางศุ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี / นายพจน์ ใจชาญสุขกิจ กรรมการเอกลักษณ์ของชาติ และประธานคณะอนุกรรมการเผยแพร่ผลงานดีเด่นของชาติ (นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย) / ผู้อำนวยการสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ / คณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ / กรรมการ และอนุกรรมการ ที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธี ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………รายนามบุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ ประจำพุทธศักราช ๒๕๕๕

๑. หน่วยงานดีเด่นของชาติ สาขาพัฒนาสังคม ได้แก่ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ตั้งขึ้นเมื่อ พุทธศักราช ๒๕๐๒ เป็นโรงพยาบาล เพื่อรองรับการเรียนการสอน การวิจัย ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และให้บริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนในภาคเหนืออย่างมีคุณภาพโดยไม่เลือกชั้นวรรณะ ตลอดระยะเวลากว่า ๕๐ ปี โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ได้พัฒนาองค์กรสู่ ความเป็นเลิศ ให้บริการรักษาพยาบาลอย่างดีตามมาตรฐานสากล และนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการบริการและการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จึงเป็นหน่วยงานที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านการแพทย์ และให้บริการด้านสุขภาพด้วยคุณภาพ

๒. โครงการดีเด่นของชาติ สาขาพัฒนาสังคม ได้แก่ โครงการฝึกอบรมเยาวชนสัมพันธ์ กองบัญชาการตำรวจนครบาล

กองบัญชาการตำรวจนครบาล ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเยาวชน ในฐานะ ที่เป็นพลังและทรัพยากรที่สำคัญยิ่งของประเทศชาติ เพื่อให้เยาวชนได้รู้ถึงปัญหาและภัยต่างๆ ทางสังคม กองบัญชาการตำรวจนครบาล จึงได้ร่วมกับประชาชนริเริ่มโครงการฝึกอบรมเยาวชนสัมพันธ์ขึ้น ตั้งแต่ปี ๒๕๑๙ โดยจัดอบรมเด็กและเยาวชน ชาย – หญิง ให้มีความรู้ต่างๆ ที่มีประโยชน์ในการดำเนินชีวิตและเหมาะสมกับสภาวะของสังคม โดยเชื่อมั่นว่าเด็กและเยาวชนทุกคนที่ผ่านการฝึกอบรมได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น อันเป็นการเติมเต็มศักยภาพ และเพื่อให้เด็กและเยาวชนเติบโตมาเป็นพลเมืองดีของสังคม จึงนับว่า โครงการฝึกอบรมเยาวชนสัมพันธ์ เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติอย่างแท้จริง

๓. หน่วยงานดีเด่นของชาติ สาขาพัฒนาเศรษฐกิจ ได้แก่ บริษัท แปลนครีเอชั่นส์ จำกัด

บริษัท แปลนครีเอชั่นส์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี ๒๕๒๔ เป็นผู้ผลิตของเล่นรายแรก ของโลกที่ได้นำไม้ยางพารามาใช้ในการผลิต กิจการของบริษัทฯ ได้เติบโตอย่างต่อเนื่อง เมื่อปี ๒๕๓๒ บริษัทฯ ได้ย้ายฐานการผลิตมาที่จังหวัดตรัง เนื่องจากใกล้แหล่งวัตถุดิบ และส่งผลให้เกิดการสร้างงานให้แก่คนในท้องถิ่นได้มีอาชีพที่มั่นคง การผลิตของเล่นของบริษัทฯ ได้คำนึงถึงผู้บริโภคและปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยได้ผลิตของเล่นที่ใช้ไม้ยางพาราที่มีอายุเกิน ๒๕ ปี ใช้สีที่ไม่มีส่วนผสมของสารปรอท และโลหะหนักต่างๆ ด้วยเหตุนี้ ผลิตภัณฑ์ของบริษัท แปลนครีเอชั่นส์ จำกัด จึงได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภค สามารถส่งจำหน่ายต่างประเทศถึง ๖๕ ประเทศทั่วโลก และสร้างรายได้เข้าประเทศไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ล้านบาทต่อปี

๔. บุคคลดีเด่นของชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ รองศาสตราจารย์อภิชาติ วรรณวิจิตร

รองศาตราจารย์อภิชาติ วรรณวิจิตร อาจารย์ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้นำทีมนักวิจัยไทยเข้าร่วมถอดรหัสจีโนมข้าว ในโครงการถอดรหัสจีโนมข้าวนานาชาติ และได้นำจีโนมเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการค้นหายีนและปรับปรุงพันธุ์ข้าว จนกระทั่งสามารถแต่งเติมลักษณะใหม่ลงไปในพันธุ์ข้าวหอมมะลิได้อย่างแนบเนียน อันเป็นวิธีการที่ถูกค้นพบและจดสิทธิบัตรเป็นครั้งแรกของโลก ทำให้มีการปรับปรุงฐานพันธุกรรมข้าวขาวดอกมะลิให้ทนน้ำท่วม ต้านทานต่อโรค แมลง โดยไม่ได้ใช้วิธีการแบบตัดแต่งพันธุ์ คงคุณสมบัติความเป็นข้าวขาวดอกมะลิที่เป็นข้าวหอมเอกลักษณ์ไทยที่มีชื่อเสียงทั่วโลก

๕. โครงการดีเด่นของชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ได้แก่ โครงการพัฒนาการเพาะเลี้ยงไรฝุ่น จากงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์แบบยั่งยืน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี ๒๕๔๐

รองศาสตราจารย์วรรณะ มหากิตติคุณ ได้ริเริ่มเพาะเลี้ยงไรฝุ่นขึ้นในห้องปฏิบัติการของภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ต่อมาในปี ๒๕๔๔ ได้จัดทำ “โครงการศึกษาวิจัยไรฝุ่นและโรคภูมิแพ้” และต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น “โครงการศูนย์ บริการและวิจัยไรฝุ่นศิริราช” เพื่อใช้เป็นกลไกรองรับการนำผลงานวิจัยที่ได้ไปสู่เชิงพาณิชย์ เนื่องจากเริ่มมีการติดต่อขอซื้อไรฝุ่น และได้มีการทำวิจัยอย่างกว้างขวางได้ผลลัพธ์เป็นนวัตกรรม หลายชนิดและทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้จากงานวิจัยไรฝุ่นจากโครงการนี้ จึงนับได้ว่าโครงการนี้ได้พัฒนาด้านไรฝุ่นแห่งเดียวในภูมิภาคเอเชียที่มีงานวิจัยและบริการด้านไรฝุ่นอย่างครบวงจร และมีการบริหารจัดการถึงปลายน้ำ คือ การประยุกต์ใช้ในโลกที่เป็นจริงอย่างเต็มรูปแบบ

๖. บุคคลดีเด่นของชาติ สาขาเผยแพร่เกียรติภูมิของไทย ได้แก่ พลเรือตรี มงคล แสงสว่าง

พลเรือตรี มงคล แสงสว่าง เป็นผู้มีพรสวรรค์และมีใจรักคีตศิลป์มาตั้งแต่เยาว์วัย ได้สมัครเข้ารับการฝึกหัดเห่เรือ และได้รับการคัดเลือกจากกองทัพเรือให้เป็นผู้รับการถ่ายทอดวิชาการเห่เรือจากพันจ่าเอก เขียว ศุขภูมิ ท่านได้เป็นผู้นำเห่เรือท่านเดียวในประเทศไทย ที่มีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะ ประกอบด้วยความเข้มแข็ง อดทน ปฏิภาณไหวพริบ และ มีพลังเสียงที่ไพเราะ กังวาน ชัดเจน ถูกต้องตามรูปแบบทำนองการเห่เรือ จากผลงานที่ท่านได้เพียรกระทำอย่างมีคุณค่า ยากที่ผู้ใดจะเทียบได้เป็นเวลานานกว่า ๓๐ ปี จนถือเป็นแบบอย่างการเห่เรือ นับว่าท่านได้สร้างคุณูปการต่อประเทศชาติ ในฐานะ ผู้ธำรงรักษา เผยแพร่ และถ่ายทอดมรดกศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติให้เลื่องลือและ คงอยู่สืบไป