25.08.55
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมกับ NECTEC จัดกิจกรรมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : ภาพลักษณ์และการสื่อสารของผู้บริหาร
 
               สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ได้ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (National Electronics and Computer Technology Center: NECTEC) จัดกิจกรรมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านภาพลักษณ์ “กลยุทธ์การสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรและผู้บริหารกับการสื่อสารผ่านสื่อสารมวลชน” ณ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

               ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย พร้อมด้วย คุณศักดิ์ชัย เรืองกิตติกุล อุปนายกสมาคมฯ ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้บริหารระดับสูง ของ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ( NECTEC)

               NECTEC เป็นหน่วยงาน มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในประเทศ เสริมสร้างศักยภาพของอุตสาหกรรมไทยและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ โดยให้สอดรับและก้าวทันกระแสความเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกิดขึ้น ถ่ายทอดผลงานวิจัยและพัฒนา ไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ในภาคอุตสาหกรรมของประเทศ ได้ส่งมอบผลงานวิจัยและพัฒนาให้กับภาคส่วนต่างๆ เพื่อนำไปพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้กับประเทศได้เป็นอย่างดี

               กิจกรรม ดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านการพัฒนากระบวนการด้านการสื่อสารภาพลักษณ์และสื่อสารการตลาดที่เป็นเอกลักษณ์และเด่นชัดของ NECTEC ไปยังผู้ที่ที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลงานและประโยชน์ที่ มีส่วนสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อความสำเร็จ การกำหนดภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ การพัฒนาบุคลากรที่จะเป็นผู้แทนของ NECTEC เพื่อการสื่อสารไปยังกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องและกลุ่มเป้าหมายหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรและเตรียมความพร้อมผู้บริหาร ด้วยการสื่อสารผ่านสื่อมวลชน ผ่านกิจกรรมวิชาการ บรรยาย พัฒนาทักษะ และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ระหว่างกัน

               ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมกิจกรรมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นกับ สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย สร้างเข้าใจต่อการมีส่วนร่วมบริหารภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรในภาพรวม รวมถึงภาพลักษณ์ของประเทศไทย สื่อสารภาพลักษณ์องค์กร สื่อสารการตลาดและสื่อสารมวลชนในสถานการณ์กรณีเชิงบวกและเชิงลบ เพื่อให้ผู้บริหารได้พัฒนาศักยภาพ ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะ ด้านการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรและสื่อสารมวลชน บูรณาการกับผลงานการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สร้างผลดีต่อประเทศอย่างสัมฤทธิ์ผลต่อไป