30.09.54
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย เปิดอบรม การบริหารงานสื่อสารเพื่อพัฒนาธุรกิจ “EXCOMM – TPRA” หลักสูตรล่าสุดของวงการบริหารงานสื่อสาร
 
        สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย เปิดการอบรมหลักสูตร EXCOMM – TPRA : การบริหารงานสื่อสารเพื่อพัฒนาธุรกิจ ซึ่งเป็นหลักสูตรเฉพาะของสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ที่ได้ออกแบบและปรับปรุงขึ้นล่าสุดของวงการบริหารงานสื่อสาร ที่เน้นการนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารและปฏิบัติงานสื่อสารขององค์กร โดยกำหนดเนื้อหาหลักให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ทั้งด้านธุรกิจ การบริหารงานสื่อสาร การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ทั้งในปัจจุบันและอนาคต


        การอบรมครั้งนี้ เน้นเรื่อง “กลยุทธ์การสื่อสารประเด็น เพื่อบริหารแบรนด์ สำหรับการสร้างศักยภาพทางการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร : Issue management for Brand, Corporate Image & Marketing Communication” ทุกวันเสาร์ ระหว่าง 24 กันยายน – 5 พฤศจิกายน 2554 ณ โรงแรมอโนมา ราชดำริ ได้รับผลการตอบอย่างดี จากผู้บริหารสื่อสารองค์กร – การตลาด นักประชาสัมพันธ์ ผู้บริหารแบรนด์ ทั้งภาครัฐและเอกชน

        ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย กล่าวว่า หนึ่งในภารกิจที่สำคัญของสมาคมประชาสัมพันธ์ไทยก็คือ การส่งเสริมส่งเสริมงานวิชาการ วิจัย ค้นคว้า พัฒนาทักษะ สร้างองค์ความรู้ใหม่ เป็นแหล่งรวมวิทยาการในวิชาชีพสาขาที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ ภาพลักษณ์ของประเทศ ให้สอดคล้องกับวิวัฒนาการทางสังคม เทคโนโลยีที่เกิดขึ้น และสร้างเป็นเครือข่ายการสื่อสารแบบบูรณาการเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศ ดังนั้น สมาคมจึงได้เปิดการอบรม EXCOMM – TPRA : การบริหารงานสื่อสารเพื่อพัฒนาธุรกิจ ขึ้น ซึ่งในแต่ละครั้งจะมีประเด็นและแนวทางในการอบรมที่ชัดเจน จึงได้รับการตอบรับจากผู้บริหารสื่อสารองค์กร – การตลาด นักประชาสัมพันธ์ ผู้บริหารแบรนด์ เป็นอย่างดี และคาดว่าผู้ที่เข้ารอบรมจะได้นำไปประยุกต์ใช้ได้จริง เหมาะสมกับกับการดำเนินชีวิตของผู้คนและผู้บริโภคยุคนี้ ผู้เข้าอบรมยังสามารถนำกลยุทธ์การสื่อสารใหม่ ๆ ช่วยในการวางตำแหน่ง Brand / IMAGE และ MARKETING ตลอดจนการกำหนดประเด็นสื่อสารให้ชัดเจนมากขึ้น และเป็นการสร้างเครือข่ายการสื่อสารที่มีศักยภาพร่วมกัน

        สำหรับผู้เข้าการอบรมครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารสื่อสารองค์กร นักวิชาการ นักการตลาด นักประชาสัมพันธ์ ผู้บริหารแบรนด์ ทั้งภาครัฐ / เอกชน จากองค์กรของรัฐ องค์กรมหาชน มหาวิทยาลัย สถาบันการเงิน ธุรกิจพลังงาน โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า ธุรกิจสื่อสาร คอมพิวเตอร์-เทคโนโลยี องค์กรสื่อ ภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนเอเจนซี่- โฆษณา-ประชาสัมพันธ์-สื่อสารการตลาด เป็นต้น สนใจเข้าร่วมสัมมนา ซึ่งถือว่าได้การตอบรับจากองค์กรที่หลากหลายเพื่อพัฒนาเป็นเครือข่ายการสื่อสารที่ดีร่วมกันในอนาคต

        ผู้สนใจที่พลาดการอบรมครั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและจองที่นั่งสำหรับครั้งต่อไป โดยสอบถามรายละเอียด ได้ที่ สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย โทร 081-939-9964 / www.prthailand.com / e-mail : tpra.prthailand@gmail.com