28.08.54
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย เข้าร่วม “ การประชุมเชิงวิชาการมูลนิธิและสมาคมร่วมใจเทิดไท้องค์ราชันย์ ฯ ”
 
        ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย พร้อมด้วย คุณเยาวลักษณ์ โหตรภวานนท์ เลขาธิการสมาคมฯ เข้าร่วม “การประชุมเชิงวิชาการมูลนิธิและสมาคมร่วมใจเทิดไท้องค์ราชันย์ เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔” ซึ่งจัดโดย กรมการปกครอง สมาคมสันนิบาตสมาคมแห่งประเทศไทย และสมาคมสันนิบาตมูลนิธิแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีนายสุรพล พงษ์ทัดศิริกุล รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการเปิดประชุม ดังกล่าว ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

        การประชุมนี้ประกอบด้วย การเสวนาเรื่อง “บทบาทของมูลนิธิและสมาคมกับการพัฒนาประเทศไทย” โดยมีวิทยาการประกอบด้วย พลโท นพ.อำนาจ บาลี ผู้แทนเลขาธิการสภากาชาดไทย นายลลิต ถนอมสิงห์ ผู้แทนเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และศาสตราภิชาน นพ.พิชิต สุวรรณประกร รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย พร้อมด้วย การบรรยายพิเศษของกรมสรรพากร และกรมการปกครอง เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของมูลนิธิและสมาคม ที่ถูกต้องเหมาะสม

        ปัจจุบันนี้ประเทศไทยมีสมาคม 11,236 แห่งและมีมูลนิธิ 11,256 แห่ง กิจกรรมของ กรมการปกครอง สมาคมสันนิบาตสมาคมแห่งประเทศไทย และสมาคมสันนิบาตมูลนิธิแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งนี้นับว่าดีและเป็นประโยชน์มากที่องค์กรสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมต่างได้เรียนรู้ประสบการณ์ขององค์กรสมาคม มูลนิธิ ที่ควรนำมาเป็นแบบอย่าง และยังเป็นการทำความรู้จัก เรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น นำเสนอผลงานในรูปแบบต่างๆ ในการสร้างเครือข่ายเพื่อส่งเสริม ช่วยเหลือประสานประโยชน์ของสมาคมและมูลนิธิในการร่วมกันพัฒนาประเทศและสังคมต่อไป