15.08.54
 
การสื่อสารเพื่อให้เกิดการยอมรับและการเจรจาต่อรอง
 
 
        การไฟฟ้านครหลวง จัดอบรม หลักสูตร การพัฒนาผู้บริหาร โดยได้เชิญ ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย บรรยายเรื่องการ “การสื่อสารเพื่อให้เกิดการยอมรับและการเจรจาต่อรอง” เพื่อเป็นการสร้าง สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง สามารถรับมือกับแข่งขันและสภาวะแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงที่อยู่รอบตัวได้ รวมถึงการฝึกฝนให้ผู้บริหารองค์กรมีการสื่อสารด้วยระบบการคิดในเชิงกลยุทธ์ และการเจรจาต่อรองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

        นอกจากการบรรยายแล้ว ยังได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ต่อปัญหาต่างๆ ที่พบต้องสื่อสารให้เกิดความเข้าใจทั้งภายในและภายนอกองค์กร การพัฒนาการบริการให้กับประชาชน ผู้บริโภคให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งวิธีการ การสื่อสารประเด็น วิธีการสร้างการยอมรับด้วยการเจรจาต่อรองในหลายรูปแบบ

        ทั้งนี้ในการทำงานของผู้บริหารนั้น ประเด็นของการสื่อสารและการเจรจาต่อรอง ทั้งสองประเด็นมีนี้ต่างมีความสัมพันธ์กัน ต่อการสร้างให้เกิดการยอมรับ เพราะการเจรจาต่อรองที่มีประสิทธิภาพนั้น จะต้องอาศัยระบบการสื่อสารทั้งในและนอกองค์กรเป็นส่วนสำคัญ ในการทำให้ภารกิจที่มีกับผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน บรรลุเป้าหมาย