01.08.54
 
อภิปรายหลักสูตรนิเทศศาสตร์
 
 
        ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมอภิปรายหลักสูตรนิเทศศาสตร์ (นศ.บ.) ซึ่งจัดขึ้นตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้าร่วมการอภิปรายได้แก่ ผศ.ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการนิเทศศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, อาจารย์จักร์กฤษ เพิ่มพูล บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณาหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ, คุณก่อเขต จันทเลิศลักษณ์ บรรณาธิการบริหารสถานีโทรทัศน์ไทย PBS และคุณวิสุทธิ์ ตันติตยาพงษ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท Access & Associates จำกัด โดยมีคณาจารย์ นักวิชาการเข้าร่วมการฟังและการอภิปราย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

        โดยมีเนื้อหาที่สำคัญ ที่ร่วมอภิปราย ได้แก่ มุมมองทางด้านนิเทศศาสตร์นั้นเป็นการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการการติดต่อสื่อสาร ซึ่งมีความสำคัญยิ่งในสังคมมนุษย์และองค์กรต่างๆ ในการสื่อความหมายให้ผู้อื่นและสาธารณได้ทราบ รับรู้ และตอบสนองความต้องการหรือมีวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

        ขณะเดียวกัน ก็นับได้ว่าบทบาทของนักนิเทศศาสตร์ ได้ขยายวงในการทำงานในสังคมที่มากกว่าเดิม ทั้งงานด้านราชการ เอกชน องค์กรสื่อ องค์กรธุรกิจ งานวิชาการ งานส่งเสริมการตลาด งานภาคบันเทิง และอื่นๆ อีกมาก มีความสำคัญและเป็นที่ต้องการขององค์กรทุกประเภทอย่างมาก

        รูปแบบการศึกษาควรเน้น ถึงความเข้าใจต่อดำเนินการวางระบบสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การออกแบบ ความคิดสร้างสรรค์ การวางแผนกลยุทธ์ และวิธีการใช้สื่อต่าง ๆ เช่น สื่อวิทยุ-โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ หรือการใช้ถ้อยคำ ภาษา และสื่อความหมาย ที่เหมาะสม ตลอดจนการความเข้าใจจริงต่อภารกิจในการสื่อสารขององค์กร สื่อสารมวลชน การประชาสัมพันธ์ และการโฆษณา เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์โดยปรับได้กับบริบททางสังคมอย่างมีความรับผิดชอบและจริยธรรม

        การเรียนการสอนในปัจจุบัน ควรมุ่งให้ความรู้ และทักษะไปพร้อมกัน สำหรับการทำงานในสายงานด้านนิเทศศาสตร์ รวมถึงการเพิ่มกิจกรรม Workshop มากขึ้น กระตุ้นการแสดงออก เพื่อให้ผู้เรียนได้ทดลองปฏิบัติงานจริง เสริมทักษะ และความเชี่ยวชาญ ทั้งงานด้านการประชาสัมพันธ์ การโฆษณา วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อสารมวลชน เรียนรู้ทางด้านธุรกิจ การตลาดและการแข่งขัน รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพให้เป็นผู้ประกอบการด้วยตัวเองให้มากขึ้น ไปกับการสอดแทรกเรื่องคุณธรรม เรื่องราวจิตอาสาที่ร่วมสร้างสังคมแห่งการให้และการแบ่งปัน

        ทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงในสังคมไปสู่ยุคสารสนเทศ ซึ่งข้อมูลข่าวสารเป็นสิ่งสำคัญที่สุด เมื่องานในด้านนิเทศศาสตร์ได้มีบทบาทกับสังคมมากขึ้นกว่าเดิมมาก การพัฒนาหลักสูตรจึงมีความจำเป็นเช่นกัน การรวบรวมหมวดวิชาต่างๆ ที่สอดคล้องมาปรับปรุงร่วมกับจัดการสื่อสารด้วยสื่อใหม่ อันจะทำให้ผู้ที่ศึกษาในด้านนี้ เข้าใจแนวคิดและทฤษฎีที่ทันสมัย ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ด้วยมุมมองใหม่ ๆ เกี่ยวกับสังคมไทยและปรากฏการณ์ของโลกมากขึ้น และจะได้นำความรู้ความสามารถไปใช้อย่างมีประสิทธิผลในการทำงานอาชีพของตนเองและสังคมต่อไป