01.08.54
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทยเปิดการอบรมหลักสูตร “EXCOMM - TPRA ”
 
 


       กลยุทธ์การสื่อสารประเด็น เพื่อบริหารแบรนด์ สำหรับการสร้างศักยภาพทางการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร

       สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย เปิดการอบรมหลักสูตร EXCOMM - TPRA : การบริหารงานสื่อสารเพื่อพัฒนาธุรกิจ โดยเน้นเรื่อง “ กลยุทธ์การสื่อสารประเด็น เพื่อบริหารแบรนด์ สำหรับการสร้างศักยภาพทางการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร : Issue management for Brand , Corporate Image & Marketing Communication ” ทุกวันเสาร์ ระหว่าง 24 กันยายน - 5 พฤศจิกายน 2554 ณ โรงแรมอโนมา ราชดำริ

       ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย กล่าวว่า การสื่อสารขององค์กรนับเป็นปัจจัยที่สำคัญในการบริหารองค์กรไม่น้อยไปกว่าการบริหารด้านในอื่นๆ โดยเฉพาะการเพิ่มขีดความสามารถการบริหารประเด็น จะทำให้ตอบสนองเป้าหมายขององค์กร ได้อย่างตรงจุด และก้าวทันต่อกระแสการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปรับกระบวนทัศน์ การบริหารภาพลักษณ์องค์กร การสื่อสารทางการตลาด Brand และ CSR ควบคู่ไปกับการใช้นวัตกรรมทางสื่อสารบนโลกดิจิตอล เทคนิค วิธีการ เครื่องมือการสื่อสารทุกรูปแบบ ท่ามกลางอุณหภูมิทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่เข้มข้นในขณะนี้

       ดังนั้น สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย จึงได้เปิดหลักสูตร EXCOMM - TPRA (Executive Communication Program : การบริหารงานสื่อสารเพื่อพัฒนาธุรกิจ ) ซึ่งเป็นหลักสูตรของสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ที่ปรับปรุงขึ้นล่าสุดของวงการบริหารงานสื่อสาร ที่เน้นการนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารและปฏิบัติงานสื่อสารขององค์กร โดยกำหนดเนื้อหาหลักให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ทั้งด้านการบริหารงานสื่อสารและเทคโนโลยี สำหรับจัดการอบรม EXCOMM -TPRA 1 : ได้กำหนดให้มีการจัดอบรมในหัวข้อ “ กลยุทธ์การสื่อสารประเด็น เพื่อบริหารแบรนด์ สำหรับการสร้างศักยภาพทางการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร : Issue management for Brand , Corporate Image & Marketing Communication ” ซึ่งเป็นกลยุทธ์ทั้งด้านสื่อสารองค์กรและสื่อสารการตลาด ที่สามารถรับมือกับการดำเนินชีวิตของผู้คนและผู้บริโภคแบบในยุคนี้ ด้วยนำกลยุทธ์การสื่อสารใหม่ๆ การวางตำแหน่ง Brand / จุดยืน กำหนดประเด็นสื่อสารให้ชัดเจนมากขึ้น

       หลักสุตรดังกล่าว เหมาะสำหรับ ผู้บริหาร นักวิชาการ ผู้บริหารงานสื่อสารองค์กร – ประชาสัมพันธ์ - Brand นักการตลาด นักโฆษณา นักสื่อสารกลยุทธ์แบบบูรณาการ ผู้บริหารสื่อสารมวลชน สื่อดิจิทัล สื่อโทรคมนาคม ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องด้านวางแผน กำหนดกลยุทธ์ สื่อสารการตลาด การส่งเสริมการขาย ภาพลักษณ์องค์กรและกิจการองค์กรเพื่อสังคม ตลอดจนงานที่เกี่ยวข้องจากองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน

       ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมนอกจากจะได้รับแนวคิด ประสบการณ์ และกระบวนการเรียนรู้ทางการสื่อสารเพื่อนำไปวางแผน ปรับปรุง แก้ไข ปัญหาต่างๆ ในการดำเนินงานด้านสื่อสารขององค์กรแล้ว ยังได้ร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดกับวิทยากรชั้นนำ ร่วมวิเคราะห์ วางแผนกลยุทธ์ทางการสื่อสารในประเด็นที่น่าสนใจ รวมถึงเป็นการสร้างเครือข่ายการสื่อสารที่มีศักยภาพทั้งภาครัฐและเอกชน

       ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย โทรศัพท์ 081 - 939 - 9964 / www.prthailand.com / e-mail tpra.prthailand@gmail.com