01.08.54
 
โขนเฉลิมพระเกียรติชุด ศึกมัยราพณ์
 

       สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรการแสดง โขนชุด ศึกมัยราพณ์ รอบปฐมทัศน์ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ซี่งจัดโดยมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อเฉลิมพระเกียรติปีแห่งมหามงคลสมัย เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ร่วมกันอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประจำชาติ

        ในการจัดแสดงรอบปฐมทัศน์ นี้ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ คณะรัฐบาล ผู้บริหารภาครัฐ ผู้นำเหล่าทัพ ผู้บริหารจากภาคเอกชน/องค์กรภาคธุรกิจ / สถาบันการศึกษา / สถานเอกอัครทูต-สถานทูต ศิลปิน และผู้นำจากองค์กรหลายภาคส่วน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท โดย ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนิน ครั้งนี้ด้วย

        จากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถที่ได้ทรงมีพระราชเสาวนีย์ ให้อนุรักษ์โขน ซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทย และเพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมตามแบบประเพณีโบราณที่งดงามเต็มรูปแบบ ที่ผ่านมา มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ได้จัดการแสดงโขนชุด “พรหมาศ” เมื่อปี ๒๕๕๒ และ ชุด “นางลอย” ในปี๒๕๕๓ จนประสบความสําเร็จและได้รับการเรียกร้องให้เพิ่มรอบสําหรับผู้ที่พลาดชมการแสดงในครั้งนั้นเป็นจำนวนมาก

        ในปี ๒๕๕๔ นี้ คณะกรรมการฯ ได้น้อมรับพระราชเสาวนีย์มาดําเนินงาน โดยทรงมีพระราชวินิจฉัยเลือกบทโขนชุด มัยราพณ?สะกดทัพ ของกรมศิลปากรมาเป?นหลักในการแสดง แต่ได้ปรับปรุงเพิ่มเติมให้มีความสนุกสนาน งดงาม อีกทั้งได้นําเพลงหน้าพาทย์สําคัญที่ครูอาจารย์รักษาไว้และไม่ค่อยได้เห็นบ่อยนัก มาประกอบการแสดงในครั้งนี้

        โขนชุด “ศึกมัยราพณ์” นําแสดงโดยศิลปินระดับแนวหน้าจากกองการสังคีต กรมศิลปากรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปะและวิทยาลัยนาฏศิลปะกรุงเทพฯ รวมทั้งนักแสดงรุ่นใหม่ที่ได้เฟ้นหา คัดสรรค์มาเพื่อจัดแสดงตามรูปแบบโขนหลวงแต่โบราณ ทั้งท่วงท่า ลีลา การร่ายรํา การขับร้อง และจัดแสดง ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๗ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ หอประชมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

        นับเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยที่มีส่วนช่วยสืบสานและอนุรักษ์มรดกของชาตินี้เอาไว้ รวมถึงผู้แสดงที่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่มีความตั้งใจในการสืบทอดศิลปะการแสดงชั้นสูงสำคัญของชาติ ที่ต้องช่วยกันรักษาไว้ให้มีอยู่สืบไป