01.08.54
 
ขอเชิญชม สารคดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามรอย...สายน้ำพระราชหฤทัย
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ทางสถานีโทรทัศน์ทั่วประเทศ
 
 

        นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเมื่อพุทธศักราช ๒๔๘๙ ตราบจนปัจจุบัน ได้ทรงพระวิริยะอุตสาหะบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ เพื่อขจัดทุกข์บำรุงสุขแก่พสกนิกรชาวไทยในทั่วภูมิภาค ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จากการที่ได้พระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า ๓,๐๐๐ โครงการ เพื่อแก้ปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย ตลอดจนทรงให้แนวพระราชดำริในการอนุรักษ์ และดูแลทรัพยากรที่สำคัญ ทั้งด้าน น้ำ ดิน ป่าไม้ ยังประโยชน์มหาศาลแก่พื้นที่เกษตรกรรม และคืนความสมบูรณ์สู่ผืนดินไทย

        ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ในฐานะคณะอนุกรรมการจัดทำสารคดีโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันสำคัญของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ กล่าวว่า “ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ อันเป็นโอกาสมหามงคลยิ่ง ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงทรงเป็นมิ่งขวัญและศูนย์รวมจิตใจของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา ต่างรู้สึกสามัคคี ประเทศไทยจึงอยู่เย็นเป็นสุขใต้ร่มพระบารมีและเพื่อให้ปวงชนชาวไทยได้น้อมนำเป็นเครื่องเตือนใจให้เกิดความรักสามัคคี และความปรองดองกันของคนในชาติ และเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในการพัฒนาประเทศ ที่เสด็จพระราชดำเนินไปทั่วภูมิภาคของประเทศไทย สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จัดทำสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยได้รวบรวมพระราชกรณียกิจที่สำคัญตลอดระยะเวลา ๖๐ ปี ที่เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ที่มีคณะอนุกรรมการซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิร่วมในการพิจารณากลั่นกรองบทและเนื้อหาเพื่อให้สารคดีเฉลิมพระเกียรติ มีความสมบูรณ์มากที่สุด โดยนำออกอากาศเผยแพร่ทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย รวมทั้ง สถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆ จำนวน ๕๒ ตอน ความยาวตอนละ ๕ นาที ออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย และสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้บำเพ็ญคุณประโยชน์แก่ประเทศไทยและปวงชนชาวไทยอย่างอเนกอนันต์ พร้อมกันนี้ ยังได้ จัดทำสำเนาเป็นแผ่นดีวีดี เพื่อเผยแพร่ไปยังสถาบันการศึกษาทุกระดับทั่วประเทศ และเก็บไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงของสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติต่อไป”

        สำหรับ สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ชุด ตามรอย...สายน้ำพระราชหฤทัย นี้เป็นการนำเสนอพระราชประวัติพระอัจฉริยภาพ พระปรีชาสามารถ พระราชกรณียกิจ ดั่งสายน้ำพระราชหฤทัย ที่พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย ด้วยเป็นที่ประจักษ์ เนื้อหาที่สำคัญ ประกอบด้วย พระราชกรณียกิจด้านการศึกษา / การแพทย์และการสาธารณสุข / การพระศาสนา / ศิลปกรรมและกีฬา / การเสด็จเยี่ยมราษฎร ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคใต้ / โครงการพระราชดำริ โครงการด้านจราจร โครงการหลวง / ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ / สหกรณ์ / การเกษตร ข้าว ประมง เกษตรทฤษฎีใหม่ ป่าไม้ / การพัฒนาที่ดิน การแก้ปัญหาดินลักษณะต่างๆ หญ้าแฝก / พลังงาน / โครงการพัฒนาด้านน้ำ ฝนหลวง เขื่อน แก้มลิง เป็นต้น ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเข้าพระทัยถึงปัญหาการศึกษา และคุณภาพชีวิต ที่ยังมีอยู่ในสังคมไทย ได้พระราชทานแนวพระราชดำริเรื่องการพัฒนาบนพื้นฐานของความพอเพียง ได้ชี้แนวทางการดำรงชีวิตของประชาชนให้อยู่บนทางสายกลาง ทำอะไรด้วยความพอประมาณ โดยพิจารณาอย่างมีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันพร้อมที่จะรับกับความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นท่ามกลางกระแสโลกาภิวัฒน์

        วิธีการนำเสนอแต่ละตอน จะเป็นเสมือนการพาผู้ชมเดินทางเข้าไปค้นหาประชาชน ทุกภาคของประเทศไทย ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ หรือได้รับผลจากโครงการพระราชดำริด้านต่างๆ /นำแนวพระราชดำริ/พระราชดำรัส ไปน้อมนำปฏิบัติ กระทั่งมีชีวิตที่ดีขึ้น ที่อาจจะยังไม่ได้พบเห็นในสารคดี ชุดอื่นที่ผ่านมา

        ขอเชิญชม สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ชุด ตามรอย...สายน้ำพระราชหฤทัย ออกอากาศทางทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย สถานีวิทยุโทรทัศน์ TNN ๒ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา (ETV) และสถานีโทรทัศน์อีกหลายสถานี ทุกวันจันทร์ สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง ตลอดปี ๒๕๕๔ นี้