หนังสือพิมพ์
โทรทัศน์
เว็บไซต์

  

20.04.62
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ศึกษาดูงาน ถอดบทเรียน “ศาสตร์พระราชา” สู่ “เขื่อนสิรินธรโมเดล”
 
01.03.62
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทยร่วมแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการอบรม หลักสูตร บริหารงานสื่อสารเพื่อพัฒนาธุรกิจ EXCOMM - PRThailand “กลยุทธ์การสร้างแบรนด์องค์กร การสื่อสารการตลาด และ PR 4.0”
 
08.09.61
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทยเปิดการอบรมหลักสูตร “กลยุทธ์แบรนด์องค์กร สื่อสารการตลาด และ PR 4.0 ”
 
11.05.61
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมส่งเสริมความเป็นไทยกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
27.09.60
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทยเปิดอบรม หลักสูตร บริหารงานสื่อสารเพื่อพัฒนาธุรกิจ EXCOMM - PR Thailand 7 “ กลยุทธ์บริหารแบรนด์ พีอาร์และการสื่อสารการตลาด 4.0 ”
 
13.07.60
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทยเปิดการอบรมหลักสูตร “ กลยุทธ์บริหารแบรนด์ พีอาร์และการสื่อสารการตลาด 4.0 ”
 
12.03.60
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ ราชานุรักษ์ กฟผ. สืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9